cemberin Nederland aangekomen. Na het verlof is de familie op 15 januari weer naar Jakarta gereisd. Windward Leeward Brewery Ltd. - Windward Islands Bij de familie Ph. Nagelhout is op 2 december een dochtertje Esther Helen geboren. National Brewing Company Ltd. - Trinidad De familie F. Mulder is op 8 december voor verlof uit Trinidad vertrokken. De heer en mevrouw T.A.M. Geijsen kwamen definitief terug uit Trinidad op 22 december. Heineken Latin America N.V. - Co lombia Vanaf 1 november 1980 is de heer A.B. Dorhout Mees als Regional Ex- Sort Manager in Bogota werkzaam, (eineken U.S.A. Inc. - U.S.A. DeheerM.W. Rijkens vervult sinds 1 januari 1981 de functie Regional Ex port Manager U.S.A. inNew York. DANKBETUIGINGEN Langs deze weg wil ik gaarne, mede namens mijn vrouw en kinderen, iedereen bedanken die van mijn 25- jarig jubileum een zeer gezellige dag heeft gemaakt. H. Holtuln Hiermede dank ik, mede namens mijn vrouw en kinderen, allen hartelijk die mijn 25-jarig jubileum tot een onver getelijke dag maakten. H. Borstelaar Gaarne wil ik u allen, mede namens mijn vrouw en kinderen, nogmaals hartelijk dank zeggen voor de onver getelijke dag waartoe u, bij mijn 25-jarig jubileum, hebt bijgedragen. De warme belangstelling en de mooie cadeaus hebben deze dag voor ons tot een werkelijk grootse happening ge maakt. J. Pijtak De grote belangstelling bij mijn 25- jarig dienstjubileum heeft mij en mijn gezin bijzonder getroffen. Deze dag is voor ons onvergetelijkIk dank allen voor de prachtige cadeaus en de vele gelukwensen die ik heb mogen ont vangen. Tevens wil ik gaarne degenen, die de receptie voor dit jubileum hebben ver zorgd, van harte danken voor de goede organisatie. J.C. Roelofs Hartelijk dank aan een ieder die ge durende mijn verblijf in het ziekenhuis en daarna bij m'n thuiskomst, blijk heeft gegeven van zijn/haar belang stelling. De vele bloemen, kaarten en cadeaus die ik van u mocht ontvangen brachten mij vaak in verlegenheid. Mw. Christel Faasen Mede namens mijn vrouw en kinderen willen wij u langs deze weg hartelijk dankzeggen voor de attentie ons be toond bij de herdenking van onze 55- jarige trouwdag op 17 december 1980. Dat na zo lange ti jd van afscheid nog aan ons gepensioneerden gedacht wordt, stellen wij op zeer lioge prijs. J. Broers Mede namens mijn vrouw wil ik de directie mijn hartelijke dank betuigen 27 voor het prachtige bloemstuk en de attenties die wij mochten ontvangen tergelegenheidfvan ons 55-jarig hu welijk. L.A. Kregel Voor het prachtige bloemstuk en de attenties die wi i mochten ontvangen ter gelegenheid van ons 55-jarig hu welijk wil ik de directie, mede namens mijn vrouw, hartelijk bedanken. A. Roodenburg Het was fijn van velen uwer ter gele genheid van mijn verjaardag en de laarwisseling goede wensen te mogen ontvangen. Zonder twijfel zal het mijn herstel de komende tijd bespoedigen. Nogmaals hartelijk dank. Mul Nu ongeveer zes weken na de ge boorte van onze zoon Pieter komt het moment waarop ik officieel Heineken a verlaten. >eze gelegenheid wil ik aangrijpen alle medewerkers van Heineken Am sterdam en alle collega's van de andere vestigingen hartelijk te danken voor de plezierige samenwerking. Hierdoor hen ik mijn functie op de medische dienst gedurende de afgelopen vijf jaar met voldoening vervuld. Ik denk dan ook graag terug aan de leuke contacten die ik op de brouwerij heb gehad. Heel in het bijzonder wil ik u danken voor de prachtige steendruk van de Montelbaans-toren en de andere ca deaus. Ook de vele reacties bij de geboorte van Pieter hebben wij erg gewaar deerd. Hetty Vroom-van Hardeveld

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1981 | | pagina 27