J. C. Roelofs J. Moes R.W.Welmers J.J. Kool Zoeterwoude - Ter gelegenheid van zijn 25-jarig jubileum, werd de heer Roelofs op 9 januari in gezelschap van zijn vrouw, zoon, dochter en schoonzoon in de Van Swietenkamer ontvangen door mevrouw Chris- tiaanse en de heren Stomp, Ten Bruggen-Cate en Hiltermann. Pas tijdens de receptie werd na een toespraak, hem de speld opgestoken door de heer Van Eerde, of zoals die het noemde "de dans der spelden' uitgevoerd. De heer Hiltermann prees in zijn toespraak de interesse die de jubilaris in zijn collega's stelt en noemde zijn vermogen om over alle mogelijke onderwerpen, gevraagd of onge vraagd, advies te geven. Hij verzocht de heer Roelofs de zwengel van een generator in bewe ging te zetten, waarna allerlei lichten op de generator begonnen te flikkeren en het getal 25 verscheen. Namens de collega's bood hij Roelofs een stereo-installatie aan. De heer Verwaayen van DSM meldde zich nog spontaan als spreker. In de zeer volle Hooiberg was het hierna nog geruime tijd gezellig. Amsterdam Op 21 januari vierde de heer J. Moes zijn 25-jarig jubileum. Tijdens het officiële gedeelte speldde de heer Kruidenier de jubilaris het goud op en overhandigde hem de enveloppe. Hierna ver trokken de jubilaris, zijn vrouw en talrijke fami lieleden voor de receptie naar de Kuiperij. De eerste spreker, de heer Louwinger, blikte in het kort terug op de carrière van de heer Moes. 25 jaar geleden is de jubilaris begonnen als portier op de Mauritskade. Deze functie heeft hij een maal verruild voor een baan bij de expeditie, maar was al spoedig weer in de loge te vinden. Vanaf eind 1980 is de heer Moes, die de ploegen dienst wilde verlaten, werkzaam bij het bedrijfs bureau, op de afdeling van de heer Van Wouden berg. Deze beklom als tweede het spreekge stoelte. Hij roemde de heer Moes om zijn snelle aanpassing en hoopte ook in de toekomst op een vruchtbare samenwerking. Tot slot dankte de jubilaris allen voor hun komst en hun bijdrage aan het personeelscadeau, een complete hobby set. Zoeterwoude - Op 9 januari vierde de heer R.W. Welmers, bedrijfsleider Zoeterwoude, zijn 25-jarig jubileum. Allereerst werd hij samen met zijn echtgenote en kinderen ontvangen door de heren Van Rossem, Siertsema en Snoep, waarbij ook de stafleden van produktie bier en brouwerij Zoeterwoude aan wezig waren. Op de receptie in de overvolle Hooiberg nam de heer Ferdinandus als eerste het woord. Zijn woorden over de loopbaan van de jubilaris in het buitenland werden op vrolijke wijze afgewisseld met liedjes over Star beer, Gulder en 'Heineken for ever'. Hierna schetste mevrouw Peeters een profiel van haar baas op rijm. De volgende spreker, de heer Hesse, me moreerde enkele gebeurtenissen uit de tijd dat de jubilaris bedrijfsleider in Amsterdam was. Zo noemde hij de satéfuif, bereid door mevrouw Welmers, die reeds een maand na de komst van de heer Welmers in Amsterdam plaatsvond. Na een collecte onder de aanwezigen voor een zee hondencentrum in Pietersburen, mondde de re ceptie tenslotte uit in een danspartijtje op de tonen van een elektrisch draaiorgel. Amsterdam - De heer J.J. Kool werd met zijn echtgenote, twee dochters en schoonzoons op 23 januari officieel ont vangen omdat hij die dag precies 25 jaar in dienst was. In aanwezigheid van de heren Geersinga, Lindhout, Bolthof en mevrouw Ketting overhan digde de heer Elfrink de jubilerende tapper/kel ner de enveloppe en speldde hem de speld op. Daarna vond de receptie plaats in de Kuiperij. Reclame-service had voor deze gelegenheid een speciaal glas ontwikkeld met een sticker van Kool (een verwoed glazenverzamelaar) en '25 jaar' erop. Alle aanwezigen dronken hierna op Kool's gezondheid. Na het overhandigen van 25 rozen aan mevrouw Kool kreeg de jubilaris de tapkraan waaruit hij door de jaren heen miljoenen pilsjes heeft getapt, verwerkt in een geweldig bloemstuk. Na het aansnijden van een Groninger koek, waarin een enveloppe met geld was gestopt, kregen de vele aanwezigen de gelegenheid de jubilaris en zijn familie geluk te wensen. 25

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1981 | | pagina 25