E C. J. Kuijpers Twaalf jaar geleden kwam de heer F. C. J. Kuijpers bij Fleineken Den Bosch wer ken op de afdeling intern trans port. Op den duur wilde hij liever een baan zonder ploegendienst, omdat hij een druk bezet hobby leven leidt. Zo kwam hij terecht op het ver koopkantoor aan de Zuidwal, waar hij voor het eerst in aanra king kwam met postwerkzaamhe- den en reprowerk. 'Dat was een heel leuke tijd', vertelt de heer Kuijpers. 'Ik was daar de enige die dat werk deed, dus je kwam met allerlei facetten van het werk in aanraking: lopen van de postron- des, contact met medewerkers van de P.T.T. en het beheren van het reclamemagazijn op de Zuidwal. Het was zeer afwisselend omdat je te maken had met diverse mensen. Vertegenwoordigers, verkooplei ders, leveranciers en de dames en heren van het verkoopkantoor: iedereen sprak met je en kende je, zodat het zeer gezellig werken was'. Even wennen Na verloop van enige tijd werd er echter een nieuw kantoor ge bouwd waar de postkamers van de brouwerij en het verkoopkantoor zouden worden samengevoegd. De heer Kuijpers zag dit alles met lede ogen aan. 'Toen het eenmaal zover was, was het erg wennen. Ook hier werkte ik aanvankelijk alleen bij de repro-afdeling. Het grootste nadeel vormde voor mij echter het feit dat de reprokamer twee meter onder de grond was gebouwd, zodat ik mij in een som bere bui weieens levend begraven voelde. Later kwamen er meer medewerkers, wij werken nu met z'n zessen, en er werd een roula tiesysteem bedacht voor postver zorging en reprowerk. Dit maakte het veel aantrekkelijker. Boven dien hebben wij een heel leuke ploeg, gevormd door mensen van diverse leeftijden. Dat verschil in leeftijd is geen enkel punt: ieder een helpt elkaar als het nodig is'. Sociaal contact De heer Kuijpers voelt zich thuis op zijn afdeling. Voor hem staat vast dat repro en postkamer het middelpunt vormen van sociaal contact. Sinds het invoeren van het roulatiesysteem houdt hij zich bij na de gehele dag bezig met repro grafiewerkzaamheden. Slechts na vier uur 's middags, wanneer het een drukte van belang is in de postkamer om alle post op tijd bij het postkantoor te kunnen afle veren, reikt hij de helpende hand in de postkamer. 'Iedereen die wel eens de hulp van de medewerkers van de reprografie-afdeling in roept, weet dat bepaalde op drachten regelmatig terugkeren. Maar over het algemeen is het zo dat het aanbod van werk zo veel zijdig is dat er van een zekere dagindeling nauwelijks sprake is'. Hoewel het ontbreken van een zekere regelmaat wellicht een ne gatieve indruk wekt, is het tegen deel waar. De heer Kuijpers er vaart het juist als een voordeel 's ochtends nog niet te weten wat hij later op de dag zal moeten doen. Ook papier vernietigen en storin gen verhelpen aan de repro-ap- paratuur behoort tot zijn taken. Daartoe hebben de medewerkers van de reprografie-afdeling een cursus bij de l.B.M. gevolgd. Zelfs voor het verhelpen van een klein euvel is enig technisch inzicht on ontbeerlijk. Voor de grotere sto ringen wordt de hulp van een ex terne monteur ingeroepen. Gebrek aan tijd Weet de heer Kuijpers in zijn werkuren niet wat de dag hem aan opdrachten zal brengen, in zijn privétijd weet hij dit maar al te goed. Elke zaterdag is hij te vinden op het voetbalveld van voetbalver eniging Wilhelmina om zijn elftal, zoals een goed jeugdleider be taamt, met raad en daad terzijde te staan. Ook 's zondags wordt een groot gedeelte van de dag rondom de groene grasmat doorgebracht, wanneer de heer Kuijpers en zijn vrouw de verrichtingen van hun twee zoons willen gadeslaan. Er gaat veel tijd inzitten omdat de aandacht eerlijk over de twee, in afzonderlijke elftallen spelende, zoons moet worden verdeeld. 'Zelf voetbal ik niet meer. Vroeger heb ik het wel gedaan, maar daar ben ik nu te oud voor. Toch blijft voetbal en met name het jeugdlei derschap (in mijn geval over jon gens van 15 en 16 jaar) mijn grootste hobby'. Hij voegt er snel aan toe dat dit wel zijn grootste maar zeker niet zijn enige liefheb berij is. Dat bewijst ook wel zijn functie als penningmeester bij de visclub Heineken Den Bosch, 's Zomers gooit hij graag zijn dob ber uit in het water van de visclub van Heineken. Maar ook 's win ters verveelt hij zich niet want dan wijdt hij zich aan de cactussen die hij thuis heeft. En een alle-seizoe- nen liefhebberij vormt zijn volière waarin de heer Kuijpers hoofdza kelijk zebravinken fokt. Een man met veel interesses dus, zowel op zijn werk als in privétijd, die er geen enkel bezwaar tegen heeft de handen uit de mouwen te moeten steken. IHHIHIHjl MIHHIi» H S3 nmnmmii g .\v iwï.y 23

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1981 | | pagina 23