'In de organisatie-struc tuur werd niet voldoende meer teruggevonden wat de menselijke verant woordelijkheden en po sities nu eigenlijk waren. Met name ook: welke ge zichten horen er bij het begrip'bestuurder'. Dat was ook niet concreet omdat binnen de Heine- ken organisatie ven nootschappen andere vennootschappen be sturen. In het huidige voorstel wordt haar scherp duidelijk gemaakt wie de bestuurder is: na melijk de directeur van de werkmaatschappij. Daar liggen ook de be stuurlijke verantwoor delijkheden. Tevens is het de bedoe ling van dit reorganisatie voorstel om de commer ciële lijnen korter en dui delijker te maken'. De plaatselijke onderne mingsraden behoren dan bij een afgerond geheel, de eigen werkmaat schappij, verduidelijkt de heer Van de Vijver. 'De plaatselijke onderne mingsraden krijgen er een aantal taken bij daardoor, hetgeen overi gens niet ten koste gaat van de verantwoorde lijkheden van de Cen trale Ondernemings raad'. Toekomst De heer Van de Vijver signaleert een aantal maatschappelijke ten densen als hem gevraagd wordt naar toekomstige ontwikkelingen. 'Enerzijds ziet men een ontwikkeling die neigt naar het onder curatele stellen van het bestuur van bedrijven. Overheid, vakbonden en allerlei maatschappelijke groe peringen eisen invloed op. Aan de andere kant wordt er van de onder nemingsleiding, terecht, gevraagd zo professio neel en slagvaardig mo gelijk beleid te voeren. Die controlerende taak moet de bestuurlijke vrijheid niet in de weg lo pen, moet het niet onmo gelijk maken efficiënt leiding te geven aan het bedrijf. 'Het lijkt in de maat schappij om ons heen soms wel een beetje op de situatie waarin ons nationale voetbal-elftal verzeild is geraakt: de dure adviseurs stapelen zich op, iedereen wil zijn mening geven over hoe het zou moeten met het Nederlands elftal maar ondertussen wordt er niet gewerkt en wel verloren. Het is met name ook op dit punt dat de onderne mingsraden binnen Hei- neken zich gunstig on derscheiden. Het doel wordt niet uit het oog verloren en dit doel is dat de ondernemingsraden meewerken aan de conti nuïteit van de onderne ming, daarbij gelijktijdig aandacht bestedend aan arbeidsomstandigheden en welzijn van alle medewerkers'. COR voorzifter A. Kamps: „Ondernemingsraad volwassen geworden" Terugkijkend op vijf entwintig jaar onderne mingsraad bij Heineken is de voornaamste conclusie van de heer Kamps dat in die periode de ondernemingsraad een zelfstandig en 'vol wassen' instituut binnen de Heineken gemeen schap is geworden. 'De OR wordt voor vol aangezien en als partner in het overleg door de Raad van Bestuur geac cepteerd. Zodoende kan de OR onder andere een bijdrage leveren om tot een goede werkgemeen schap te komen'. In de afgelopen kwart eeuw heeft het begrip medezeggenschap meer inhoud gekregen. 'De beste graadmeter om de ontwikkeling van de me dezeggenschap te beoor delen is of de minder machtigen meer invloed krijgen. Ik vind dat dat bij Heineken goed gaat: de thermometer loopt op'. Waarmee de heer Kamps aangeeft dat naar zijn mening de maat schappelijke ontwikke lingen binnen de over legsituatie redelijk goed gevolgd worden. Spanningsveld Ook de heer Kamps on derkent het spannings veld dat is ontstaan door de uitbreiding van de OR werkzaamheden in de laatste jaren. 'Ik denk dat ieder lid van de OR problemen heeft met de verhouding OR/eigen functie. Het is in feite een tijdsprobleem. Ik zie het aan mijzelf: de laatste tijd betrap ik mij erop dat er steeds meer werk blijft liggen. En dan heb ik een afdeling achter me. Maar voor mensen uit de pro- duktie wordt het een probleem waar collega's en chefs bij zijn betrok ken. En daarbij speelt dan soms ook nog wel de angst voor het verlies van eventuele promotiekan sen'. Deze constatering houdt geen pleidooi in voor 'beroeps OR-leden'. 'Het lijkt mij niet goed om een functionaris ge heel vrij te maken voor het OR-werk. Er blijft de noodzaak om via het werk bi j het bedrijfsge- beuren betrokken te blij ven'. (C)OR en vak verenigingen De Centrale Onderne mingsraad houdt zich in principe niet bezig met de primaire arbeidsvoor waarden. Dat overleg wordt gevoerd door de werkgevers- en werkne mersorganisaties. 'Die verdeling van aan dachtsterreinen heeft tot op heden nauwelijks conflicten opgeleverd. Alhoewel er duidelijk sprake is van een beïn vloeding van de onder nemingsraad door de werknemersorganisaties: je ziet binnen de Centrale Ondernemingsraad dan ook een soort fractie vorming optreden. Dat is niet altijd gunstig: men praat soms wel heel sterk vanuit het standpunt van de vakorganisatie. Er zit ook wel een posi tieve kant aan: voor de leden van de vakorgani saties in de O.R. vormt de bedrijfsledengroep een goede achterban om de zaken op terug te kop pelen'. Advies De centrale onderne mingsraad heeft mo menteel als grootste 'kluif' de voorgestelde reorganisatie. Op niet te lange termijn moet zij daarover advies uitbrengen. De heer Kamps: 'In het voorstel is het overlegniveau ondui delijk en het is de vraag hoe de overlegstructuur er in z'n geheel gaat uit zien. Daarbij komen nog de vraagstukken inzake een organisatie met een zo groot mogelijke com merciële zelfstandigheid in de produktgroepen èn de organisatie van H.T.B. en H.A.G. Het overleg over deze zaken zal veel tijd vergen'. Werkgemeenschap Continuïteit van de on derneming en werkgele genheid zijn termen die dagelijks de voorpagina's van de kranten halen. Winst maken is daarbij een voorwaarde die als een van de meest essen tiële wordt genoemd. Toch is dat naar de me ning van de heer Kamps niet het enige: 'Wanneer je uitgaat van een werk gemeenschap die naast winstmaken er ook op gericht is de individuele werknemers levensvol doening te schenken dan neemt overleg daarin een centrale plaats in. Over leg is dan veel meer inge bed in de organisatie. En dan is het de vraag of dat ten koste gaat van het maken van winst, of dat het juist een versterken de functie kan hebben. Ik denk dat deze ontwikke ling in de toekomst se rieus zal moeten worden genomen'. A. Kamps 15

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1981 | | pagina 15