A. Heimig Je slaat constant voor verrassingen Lrnmtfe SS HHIIHHH liüüllilüj U J Met geld op Schiphol geëva- cueerden opwachten, een 'cultural shock'-cursus re gelen voor iemand die uitgezonden gaat worden, uitzoeken hoe een kat naar het Caraïbisch gebied geïmpor teerd kan worden; dit is een greep uit de bezigheden, naast alle gebruikelij ke p.z.-werkzaamheden, van de Per- soneeldienst Buitenland (P.D.B.), waarvan de heer A. Heimig chef is. Deze personeeldienst houdt zich be zig met werknemers die langer dan één maand in het buitenland werk zaam (gaan) zijn. Momenteel zijn dat er 143, verspreid over 53 vestigingen in 33 landen. Het merendeel van deze 143 man bestaat uit brouwers en technisch personeel, zodat de heer Heimig een nauw contact onderhoudt met de concernstafdienst H.T.B. waar een groot deel van de uit te zenden employés hun technische opleiding ontvangt. Wikken en wegen Er komt bij het werken in een ander land heel wat kijken. Naast een ar beidscontract moet worden gezorgd voor een werkvergunning, visum, eventuele inenting, huisvesting en de reis naar plaats van bestemming. Al leen al het arbeidscontract heeft vele voeten in de aarde aangezien reke ning moet worden gehouden met de arbeidsvoorwaarden in het betreffen de land. Bovendien heeft Heineken in een aantal gevallen te maken met partners, zodat de arbeidsvoorwaar den niet eenzijdig kunnen worden vastgesteld. De personeelafdelingen in de Neder landse vestigingen hebben het Hand boek Personeelszaken achter de hand. Voor de P.D.B. geldt dat zij vaak per geval de details moeten invullen. Wat betreft het salaris moet men bijvoorbeeld nogal eens rekening houden met prijsindex cijfers, valutakoersen, lokale belas tingen en lokale leefomstandigheden. Verder doemen vragen op als het al dan niet verschaffen van een auto, het beoordelen of iemand in aan merking komt voor een Nederlands weekblad, gehele of gedeeltelijke vergoeding van opslagkosten in Nederland van een deel van de huis raad. Voordat beslissingen over deze zaken genomen kunnen worden, moet er eerst intern en zonodig met de partner overleg gepleegd worden. Dit wikken en wegen neemt erg veel tijd in beslag. Voor het regelen van de reizen be schikt de P.D.B. overeen eigen reis bureau. De twee mensen die hier werkzaam zijn regelen niet alleen de tickets maar zorgen ook voor visa en andere benodigde papieren. Naast al le bezigheden voorde uitgezonden en uit te zenden mensen worden hier overigens ook alle zakenreizen voor de Zoeterwoudse werknemers ge boekt en afgehandeld. Andere volkeren, andere zeden Het is natuurlijk een grote stap om in eens in een, meestal ver land te gaan werken. De maatschappelijke en cul turele situatie is vaak zeer verschil lend van de eigen omstandigheden. Om de uit te zenden medewerker en zijn echtgenote vast kennis te laten maken met hun toekomstige land worden zij naar een al eerder genoemde cultural shock-cursus in Engeland gestuurd. Op deze cultural shock-cursus of liever voorberei dingscursus worden de politieke, sociale, culturele en historische achtergronden van het desbetref fende land belicht. Indien nodig neemt hij met zijn vrouw deel aan een talencursus. Heimig probeert deze mensen zoveel mogelijk in aanraking te brengen met verlofgangers. Deze kunnen de nieuwkomers hun ervaringen uit de eerste hand vertellen en hen op de hoogte stellen van allerlei kleine za ken die het beste ter plekke geregeld kunnen worden. Ook in verband met het eventueel overnemen van spullen zijn deze ontmoetingen van belang. In geval van overplaatsing wordt ge probeerd zoveel mogelijk rekening te houden met het gezin. De scholings mogelijkheden voor kinderen zijn bijvoorbeeld in een aantal gevallen niet optimaalDe heer Heimig onder streept de belangrijke rol die de vrouw in het buitenland speelt. Zij is het immers die in vele gevallen zon der werk en in een kleine gemeen schap zit. Met de vrouw wordt dan ook voor vertrek uitvoerig gepraat. Improviseren Naast Nederlanders in het buitenland heeft de heer Heimig ook te maken met lokale werknemers van buiten landse vestigingen, die hier bij H.T.B. een opleiding volgen. Gedu rende hun verblijf neemt de P.D.B. hen onder haar hoede en zorgt voor onderdak, kleedgeld enzovoort. Dit werk vereist enige kennis van en inle vingsvermogen in andere culturen. Bij de P.D.B. is het van belang dat je makkelijk kunt reageren en improvi seren. Onlangs werd Heimig op een woensdag bericht dat op maandag ie mand in Nigeria door een hond was gebeten. Gezien de kans op honds dolheid is het dan zijn taak om te zor gen dat er uiterlijk vrijdag anti-rabies vaccin per vliegtuig naar Nigeria is gebracht. En om nog even terug te komen op het importeren van een kat: na deze vraag nam hij contact op met de loka le vestiging waarop hij een telex ont ving waarin het meenemen van de kat sterk werd afgeraden aangezien deze waarschijnlijk in de keuken zou be landen. Dit zijn zo van die verras singen waar de heer Heimig voor komt te staan.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1981 | | pagina 8