Nieuwjaars recepties In vrijwel alle vestigingen en horeca- gebieden hebben de medewerkers op 5 januari naar de nieuwjaarsspeech kunnen luisteren om daarna elkaar het beste voor '81 te wensen. In Nuth had men echter 9 januari als datum gekozen, terwijl het horecagebied Noord-Holland dit jaar geen receptie heeft gehouden. De in Alkmaar spelende verbouwing en de te beperkte accommodatie in het pand waren er de oorzaak van dat men dit jaar verstek liet gaan. Op alle vestigingen lieten de sprekers een groot aantal op de onderneming betrekking hebbende zaken de revue passeren. Zoals het feit dat dit jaar de Nederlandse biermarkt stagneerde. De consumptie per hoofd van de bevolking is in 1980 niet toegenomen. Een zelfde verschijnsel was te melden van de frisdrankenmarkt. Het bleek onmogelijk over de gedistilleerd- markt, onrustig als die is, verwach tingen uit te spreken. Ook vroegen de sprekers begrip te hebben voor en medewerking te verlenen aan de ver anderingen die zich zullen voordoen bij de voorgestelde reorganisatie plannen Belangrijk is, zo benadrukte men, efficiënt en kostenbeheersend te blijven werken en vooral het service element ten opzichte van de klant niet uit het oog te verliezen. Tenslotte memoreerde men het oprichten van de Stichting Verant woord Alcoholgebruik van de Industrie voor Alcoholhoudende Dranken door de gezamenlijke brouwerijen. Een stichting die de consument en vooral jeugdigen voor lichting wil geven over alcohol en misbruik daarvan. Namens de leden van de Raad van Bestuur en Directie bedankten de sprekers alle mede werkers voor hun inzet in het afge lopen jaar en wensten een ieder een zeer voorspoedig 1981 toe. Op diverse vestigingen voerde tot slot een vertegenwoordiger van de Onder nemingsraad het woord. Amsterdam, Mauritskade Rotterdam Horecagebied Groningen/Friesland/Drenthe Amsterdam, Van der Helststraat Horecagebied Limburg

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1981 | | pagina 6