belang dat wij met z'n allen goed met elkaar omgaan en ik mag zeggen dat wij na een moeilijke beginperiode nu met een groep gemotiveerde mensen werken. En wat het onderling contact betreft: dat proberen wij te stimuleren met incidentele bijeenkomsten. Zo is er 20 januari jongstleden een grote bijeenkomst in de Raadskeider geweest. In Met aandacht volgen de bezoekers de verrichtingen van een van de topruiters bij het C.H.I.O. Zittend v.l.n.r. de heren R. de Groot (chef de bureau), Chr. Borgman hoofd distributie), J.H. Dello (hoofd ver koop), enR.Ch. Rede Ié (hoofd horecagebied). Staand v.l.n.r. de heren F.J. Gomersbach (rayonleider), L.D.G. van Driel (chef expeditie en magazijn bij dranken handel Andeweg Renesse B.V. en Rotterdam Zuid), F.P. Verhoef (rayon leider), J.C.F.M. van Bree, (chef expeditie drankenhandel Havenstad) en H. Smithuis (rayon leider). informele sfeer hebben wij daar met elkaar gepraat en wat gegeten en gedronken. Dat zijn noodzakelijke evenementen voor een goed onderling contact" En uiteindelijk moeten die goede interne verhoudin gen dan leiden tot een goed beeld naar de klant toe. "Met dat zelfver trouwen en die motivatie kunnen wij onze positie handhaven. Plezierige bij komstigheid daarbij is dat Rotterdammers niet zeuren: het zijn reële mensen die voor elkaar open staan' Rondom de verkoop Behalve het verkopen van de concernprodukten is men in het horecagebied Rotterdam ook actief op het maatschappelijke vlak: Heineken wil in Rotter dam een goed burger zijn. Onlangs nog is dat onder een koelveem gehuurd. Hij vertelt: "Die fusten bier moesten gekoeld worden want wij konden op het terrein van het festi val geen complete instal laties plaatsen. We hebben dus toen de fusten in een koelveem ondergebracht en van daaruit rechtstreeks vervoerd naar het Zuider park. Daar hebben we de vaten opgesteld. Onder de buffetten, er waren die dag twaalf tappunten, zetten wij het vat in een houder gekoeld door blok ken ijs. Er kwam een prima pilsje uit de kraan!" Door het warme weer op de dag van het festival wisten de bezoekers de weg naar de drankjes goed te vinden. "Al met al was het een geweldig succes vol festival". De mensen die in het ho recagebied werken zijn het erover eens: het is een fijn gebied en Rotterdam is een stad met een levendig en gezellig karakter. En o ja, als u dat zelf ook eens wilt gaan ervaren dan moet u niet vergeten op te letten op een typisch Rotterdams verschijnsel: vanaf 05.00 uur 's morgens zijn al veel koffiehuizen open. Bouwvakkers, haven arbeiders en andere vroege werkers treffen elkaar daar voor het eerste kopje koffie van de dag. Misschien typeert dat de sfeer in het Rotterdamse nog wel het meest: hard werken, maar met gevoel voor gezelligheid en sfeer. streept bij de aanbieding van het beeld Manneke Pils aan de gemeente en wellicht herinnert u zich het houtsnijwerk "het paard in de wieg" dat in 1978 aan het museum de Dubbelde Palmboom in Delfshaven werd afge staan. Een afbeelding van dit uit de achttiende eeuw daterende kunstwerk siert de Raadskeider in Rotter dam. Traditioneel is de jaarlijkse haring-en-bier- bijeenkomst waarbij ver tegenwoordigers van Heineken het Rotterdamse gemeentebestuur en de ambtenaren van de afde lingen waar men veel contact mee heeft, ont vangen. Maar zoals in alle horecagebieden is men in Rotterdam ook actief betrokken bij tal van grote en kleinere evenementen. Een van de bekendste is wel het CHIO. het inter nationale ruitersport evenement dat ieder jaar in Kralingen wordt gehouden. Een van die evenementen is ook de Hiswa te water, een jaar lijks terugkerende boten- show in de Leuvehaven waarbij Heineken in samenwerking met een ex ploitant er voor zorgt dat de bezoekers hun natje onder handbereik hebben. In 1980 heeft de com mercie in Rotterdam ook ingespeeld op de mani festatie "Rotterdam Thuishaven". Daarvoor werd ondermeer een speciaal bierviltje ontworpen. Popfestival Het meest succesvolle evenement vindt men una niem het popfestival dat in september van het vorig jaar in het Rotterdamse Zuiderpark ruim 120.000 bezoekers trok. Er moest daar tapbier worden geschonken in plastic bekers. Enige dagen voor het eve nement had de heer A.H. Pols, die het evene ment begeleidde ruimte in Even een rustig moment voor het publiek in groten getale zal toestromen bij het popfestival 5

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1981 | | pagina 5