Nieuw gezicht personeelsblad m m mm VAN T VAT RsS V M A f Hf] mm s H wm hSmü iMm ir. TT mam man Met ingang van dit eerste nummer van Vers van 't Vat in 1981 is het uiterlijk van het Heineken personeelsblad ge wijzigd. Redenen die er toe ge leid hebben om de opzet van Vers van 't Vat onder handen te nemen zijn dat wij onder andere vonden dat Vers van 't Vat best eens een wat frisser, moderner uiter lijk mocht krijgen. Een wat speelsere indeling van een aantal regelmatig te rugkerende rubrieken en onderwer pen, een wat meer verrassende opzet van de verschillende pagina's was daarbij het uitgangspunt. En niet al leen "om het veranderen op zich" is Vers van 't Vat in een nieuw jasje ge stoken. Juist ook omdat wij inhoude lijk voor 1981 een aantal plannen hebben werd het noodzakelijk de vormgeving aan te passen. U kunt meer verhalen verwachten over per soneelsaangelegenheden. De heer Siertsema kondigde dat al aan in het interview dat u in nummer 8 van het vorig jaar hebt kunnen lezen. Wij denken daarbij aan het onder de loep nemen van regelingen voor het perso neel die voor veel mensen vaak onbe kend of ondoorzichtig zijn. En wij zullen trachten u te informeren over beleidsmatige aangelegenheden op het terrein van personeelszaken. In dit eerste nummer starten wij met een verhaal over de eerste onderne mingsraad bij Heineken, die in de loop van deze maand 25 jaar bestaat. Wij beginnen het nieuwe jaar met frisse moed en met een vernieuwde opzet. We hopen dat u in 1981 even veel plezier zult beleven aan het lezen van Vers van 't Vat als wij aan het maken ervan. De redactie. cdttqhi jfa no pqrstu i>u»xq j Vers van 'tVat door de jaren heen Yb cdefghjjk lmnop qr - ""fcyf U. ^«3 I Imnopqrsfuvwxvz Altcde tqhi iklm no "r'i. ji'i I I fi&«® A ',:5 Zo zagen de eerste presentatie- schetsen van de nieuwe vorm geving eruit 3

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1981 | | pagina 3