P. de Brune H. Holtuin L. van den Bogaert A.L.M. van Rijn Rectificatie: In Vers van 't Vat 10'80 zijn helaas de jubi leumfoto's van de heren A.L.J. Geene en E.P. van Nimwegen ver wisseld, waar voor onze excuses aan de betrokken families. Den Bosch- De heer L. van den Bogaert vierde op 14 november zijn 25-jarig jubi leum. Na de officiële ontvangst door de heer Scheltema vond de receptie plaats in de bedrijfs kantine. De wachtchef van de jubilaris, de lieer Römgens, nam als enige spreker het woord. Hij zei dat het voorde heer Van den Bogaert, ondanks het feit dat hij uit 'de bouw' kwam, niet moeilijk was om op 21 november 1955 van werk te veranderen. Na zijn op leiding in Rotterdam (hij reisde twee jaar met de pen delbus), is hij circa 13 jaar werkzaam geweest op het waterstation en na de opheffing hiervan aanvaardde hij in 1971 een andere functie in de bottelarij. Het Heineken bier is niet alleen van grote betekenis voor de jubilaris, want ook de Heineken Fanfare is een deel van zijn leven geworden. Omdat de familie Van den Bogaert hun keukeninrichting wilde ver nieuwen, overhandigde de heer Römgens een oud keukenkastje waarin zich een enveloppe met inhoud als financiële bijdrage van het personeel voor dat doel bevond. Zoeterwoude- Op 1 december werd de heer P. de Brune van de afdeling specialisten meet- en regeltechniek ont vangen door de heer Van Eerde ter gelegenheid van zijn 25-jarige dienstverband. In aanwezigheid van mevrouw Christiaanse en de heren Stomp en Hiltermann, mocht de jubilaris de gouden speld en de welbekende enveloppe in ontvangst nemen. Hierna begon in het ontvangstgebouw een informele receptie. De heer Hilterman hield zijn, op verzoek van de jubilaris slechts korte, toespraak in rijm. Hierna bood men het cadeau aan: een ietwat futuristisch uitziende zeilboot werd binnengevaren. Hierin zaten diverse cadeau's verwerkt voor de zeilsport. Tenslotte nam de jubilaris zelf het woord. Hij was erg verrast door de vele geschenken maar vooral door de wijze waarop zij waren aangeboden en bedankte iedereen hiervoor hartelijk. Een groot cadeau vond de jubilaris de opkomst op zijn receptie. Zoeterwoude- Op 28 november vierde men in Zoeterwoude het 25-jarig jubileum van de heer A.L.M. van Rijn. In aanwezigheid van vrouw en kinderen kreeg de jubila ris de speld en de enveloppe overhandigd door de heer Stomp. Op verzoek zou men geen speeches houden tijdens de informele receptie in de Hooiberg. Eén uit zondering mocht echter worden gemaakt en derhalve sprak de heer Van der Molen de jubilaris, werkzaam bij planmatig onderhoud, in rijm toe. Tijdens dit rijm werd een fiets met reserve wiel en vele extra toe behoren aangeboden. De jubilaris zelf tenslotte bedankte mede namens zijn vrouw een ieder voor zijn aanwezigheid en voor de bijdrage aan het cadeau. Zijn dankwoord bracht hij ook in de Engelse taal onder woorden, omdat een delegatie uit Singapore aanwezig was om luister bij te zetten aan deze receptie. Dit was ook een goede gelegenheid een groepsfoto te maken van iedereen die met de jubilaris in Singapore bij M.B.L. had gewerkt. Amsterdam -Op donderdag 4 december was het precies 25 jaar geleden dat de heer Holtuin bij Heineken in dienst trad. Reden voor de brouwerij aan de van der Heiststraat dit feestelijk te herdenken. De jubilaris, vergezeld van schoonouders en kinderen, werd door de heer Kruidenier ontvangen, die hem ook het goud opspeldde en de enveloppe overhandigde. Tijdens de receptie inde Kuiperij sprak de heer Dekker de jubilaris toe. Hij vertelde dat de jubilaris begonnen is in de machinekamer, doch dat al spoedig zijn belangstelling uitging naar het brouw- proces, wat uiteindelijk resulteerde in een aanstelling als brouwer. Vele jaren verrichtte hij zijn werkzaam heden in het brouwhuis, totdat onwillige knieën hem noopten het wat rustiger aan te doen. Sinds kort werkt hij dan ook op de kaartenkamer, maar zoals hij zelf zegt, 'met even veel plezier'. De heer Dekker overhandigde namens het personeel een geschenk onder couvert, opdat de heer Holtuin zelf een filmcamera uit zou kunnen zoeken. 2 1

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1981 | | pagina 21