Te Rotterdam werden gekozen het aantal dienstjaren is tussen haakjes vermeld): zittend v.l.n.r.: J. Nobel (8); J.P. Dahlhaus (18); H. Hein (31); jhr. P.R. Feith (voorzitter); W. Kort (19); ir. A.A.M. Bart els (8); JOosterbroek (adj. secretaris); staande v.l.n.r.: A.PWeeda(4); J.L.A. Zom (34); W.K. Huizer (9); H. Smael (26); M. Visser (9); A. Lakerveld (43); C. Molijn (als plaatsvervanger van de zieke W.C. Noorthoven, die 42 dienstjaren heeft); C. de Roos (16). ,,de brouwerij" betekent; de onderneming, waar wij een onverbrekelijk deel van uitmaken en waar wij ons bestaan in vinden. Waarvan wij zijn gaan houden en waarmede wij vergroeid zijn. De onder neming, dat conglomeraat van mensen en machines, van geld en vernuft, van techniek en koopmanschap techniek en koopman schap, dat is het wat ons boeit en ons ook hier tezamen brengt. Om dat samenspel van al die fac toren zo goed mogelijk te laten verlopen, spant ieder van ons zich dagelijks in en zitten wij thans rond deze tafel teneinde - en nu citeer ik: naar vermogen bij te dragen tot een zo goed mogelijk functio neren van de onderneming en een goede samen werking in de onder neming te bevorderen". Zo luidt het reglement op onze ondernemingsraad in navolging van de Wet. Alvorens het doel van de Raad aldus te omschrijven wordt echter eerst nog in herinnering gebracht dat de Raad zijn taak slechts kan uitoefenen „onder erkenning van de zelf standige functie en der halve met inachtneming van de uiteindelijke verantwoordelijkheid van de directie". Begrenzing terrein der werkzaamheden De Raad onthoudt zich van de behandeling van aangelegenheden, die in overleg tussen de werk- nemersvakvereniging( en en de directie dan wel de werkgeversverenigingen), waarbij de onderneming is aangesloten, zijn of plegen te worden behandeld. Ik heb thans al enkele malen het reglement geci teerd waarin de „spelregels" voor onze ondernemingsraad zijn neergelegd. Dit reglement is het voorlopige regle ment dat krachtens de wet op de ondernemingsraden door de directie is vastge steld en waarop de goed keuring van de Bedrijfs- commissie voor de Bier brouwerijen is verkregen. De bedrijfscommissie is een paritair samengesteld orgaan, bestaande uit vertegenwoordigers van werkgevers- en werk nemersvakverenigingen en is belast met het toezicht op de ondernemingsraden. En nu nog enkele practi- sche opmerkingen. Het spreekt vanzelf dat niet alle problemen welke in onze vergaderingen worden opgeworpen, ter stond kunnen worden afgedaan. Daarom is het van belang dat wij tijdig de beschik king hebben over een agenda, zodat wij ons kunnen voorbereiden op de punten van bespreking, en zodoende het aantal niet afgehandelde kwesties door die voorbereiding tot een minimum kan worden teruggebracht. In verband daarmede is het gewenst om over een goed functionerend secre tariaat te beschikken, dat tevens leiding kan geven aan de uitwerking van het geen in onze verga deringen is besproken. Mijne Heren, ik ben mij ervan bewust dat ik slechts enkele, maar naar ik meen wel de belangrijkste aspecten heb belicht van de taak die ons gezamenlijk staat te wachten. Ik ben mij er ook van bewust, dat wij aan het begin van onze werkzaamheden nog wat onwennig tegenover elkaar staan. Voor u allen geldt dat, maar voor mij niet minder. Zoals u weet heeft uw voorzitter zich in de loop van zijn carrière bij de Heineken's Brouwe rij bezig gehouden met verschillende werkzaam heden in binnen- en buiten land, in hoofdzaak op commercieel gebied, maar zijn bemoeiingen strekten zich pas sinds kort ook tot het sociale terrein uit. Hij heeft leren begrijpen dat het succes van de Brouwerij in het verleden voor een belangrijk deel het gevolg is geweest van goede menselijke ver houdingen en hij zal gaarne proberen van onze ondernemingsraad te Amsterdam en Rotterdam een goed team en een nuttig apparaat te maken. Tenslotte wil ik u vragen mede te werken de doel stelling van de Raad en de resultaten, die wij hopen te bereiken, naar buiten uit te dragen, maar tevens u van uw verantwoordelijk heid bewust te zijn en met name geheimhouding te bewaren ten aanzien van punten, die nog onder dis cussie zijn. In de overtuiging dat u allen er naar zult streven om onze ondernemings raad tot een waardevolle instelling te doen worden, verklaar ik hierbij de ondernemingsraad voor de brouwerij Amsterdam/ Rotterdam geïnstalleerd. Blijft dus de vaststelling van de arbeidsvoor waarden, buiten het terrein van de ondernemingsraad, de juiste toepassing en naleving evenwel behoren wèl tot de taak van de ondernemingsraad. Deze bepaling, welke vermoedelijk niet voor iedereen terstond geheel begrijpelijk is, zal u duidelijk worden wanneer u zich realiseert, dat de C.A.O. niet alleen toepas selijk is op onze brouwe rijen, maar ook van kracht is voor de andere weste lijke brouwerijen - en met enkele nuanceringen - voor de zogenaamde landelijke brouwerijen Het is derhalve begrijpelijk dat de behandeling van deze onderwerpen beter kan blijven berusten bij het georganiseerd overleg zoals dat al jaren bestaat tussen de erkende vak bonden van de werknemers en het Sociaal Brouwerij Centrum, zoals de naam luidt van de werkgevers vereniging. In verband met de bevoegdheden van de Raad wil ik u tenslotte nog wijzen op de voorlichting over de economische gang van zaken in het bedrijf. Dit is voor ons feitelijk niets nieuws omdat de directie ook in het ver leden reeds blijk heeft gegeven dat zij het perso neel niet onkundig wilde laten op dit punt. Telkens wanneer daartoe aan leiding is, zal ik u hierover mededeling doen, en ik hoop dat ik u alleen maar rooskleurige berichten zal kunnen doorgeven! 15

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1981 | | pagina 15