Nieuwe biljartzaal Den Bosch Gepensioneerden Amsterdam luidden nieuwe jaar in gut: ml 4HHJ 53 HimUHHiff Op 6 januari jongstleden waren de gepensioneerden van onze Amsterdamse vestigingen bijeen op hun traditionele nieuwjaarsreceptie. Tijdens de gezellige bijeenkomst sprak de heer J. Siertsema, directeur personeelszaken, de aanwezigen toe. Hij schetste de situatie waarin het Heineken concern verkeert en kondigde tevens aan dat er in 1981 een aantal organisatorische wijzigingen op stapel staan. Als aardige attentie was er voor alle aanwezigen aan het einde van de bijeenkomst een doos met zes Paradisi-glazen. Na enkele weken van hard werken om van een oude kantine een biljart zaal te maken, volgde op 29 novem ber de feestelijke opening van de zaal. Voorzitter Van Doremalen heette een ieder en in het bijzonderde heerC. Scheltema, als bedrijfsleider, hartelijk welkom.Voorts bedankte hij de diverse personen die hebben meegewerkt aan de vervolmaking. Sterk benadrukte hij het belang van zijn actieve vereniging door op deze wijze de onderlinge contacten, anders dan in werksfeer, te ver beteren, hetgeen de communicatie bevordert. Hierna nodigde hij de bedrijfsleider uit tot het verrichten van de afstoot voor het te houden toernooi. Glas leverancier P.L.M. uit Dongen was als tegenstander voor het toernooi uitgenodigd. Op hetzelfde moment verscheen een afvaardiging van de drumband om aan dit feestelijke gebeuren luister bij te zetten. Na het overhandigen van enkele geschenken aan het bestuur, begon het toernooi. Aanvankelijk had Heineken op de helft van de wedstrijd een achter stand geboekt, doch later kwam men langzaam terug en in de laatste partij moest beslist worden wie de uiteindelijke winnaar zou worden. Heineken zette de laatste wedstrijd om in winst, zodat het totale toernooi in een remise eindigde, en wel met 17-17. 's Avonds vond de prijsuit reiking plaats in de bedrijfskantine, waar het orkest van de Bolero's mu zikaal de contactavond omlijstte. Het lijkt een Sinterklaas-surprise, want op zaterdag 29 november (de zelfde dag waarop de Sint de kinde ren van onze Bossche vestiging be zocht), was het voor de biljartvereni ging Den Bosch een blijde dag. Doordat de bedrijfskantine te klein wordt en moet worden aangepast ter- wille van de vereiste faciliteiten, moest deze onderafdeling verhuizen. Gelukkig kon men op korte termijn ruimte vinden in een tijdelijk leeg staand pand aan de Rietveldenweg. Het verrichten van de openingsstoot door ir. CScheltema Aandacht voor het sjoelen op de eerste personeeisavond van Bokma in het seizoen 1980-1981De opkomst op deze zogenoemde 'Spelavond' was iets minder dan was verwacht. Dit belette echter de aanwezigen niet toch naar hartelust te sjoelen, te tafeltennissen of te klaverjassen.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1981 | | pagina 10