Op de begane grond is de technische dienst en het centraal magazijn geves tigd, op de bovenverdieping de labora toria en het magazijn voor flessluitingen en dopkurken. De aanvoer voor deze sluitingen gebeurt via een goederenlift, die tevens gebruikt kan worden voor la boratoriumgoederen. De laboratoria hebben een directe communicatietrap naar de achterzijde van het gebouw, waarmee de bereikbaarheid vanuit de branderij en het energiegebouw gemak kelijk is. De fabriekskantoren, waar de produk- tieleiding, het bedrijfsbureau en het smaaktestlokaal gevestigd is, bevinden zich eveneens op de eerste verdieping, tussen het emballagemagazijn en de verpakkingsafdeling. In de grote exposi tie- en instructieruimte, die naast de kantoren gelegen is en van waaruit men een overzicht heeft op de verpakkings afdeling en het emballage- en gedistil- leerdmagazijn, staan wandborden met tekeningen van apparatuur, twee ma quettes en een fraai antiek distilleerap- paraat. Het poortgebouw In het entreegebouw, dat iedereen moet passeren, die op het terrein van de Ge distilleerd en Wijngroep komt, bevinden zich in het rechter gedeelte het retour- goederenmagazijn, het expeditiekan toor met orderontvangst en bevrach tingsafdeling en het kantoor van de douaneambtenaar. Het middengedeelte bevat de portiersloge, in het rechterge deelte zijn de zogenaamde bierwinkel en de brandweerkazerne ondergebracht. De inrit en de uitrit zijn door de por tiersloge van elkaar gescheiden. Recht achter het poortgebouw ligt het grote laad- en losterrein. Gaat men nadat men de toegangsslagboom gepasseerd heeft rechts af dan komt men bij de parkeer plaatsen van het groepskantoor en de overige laad- en losterreinen. Het groepskantoor De zuidoosthoek van het centrale ge bouw wordt gevormd door het groeps kantoor. De hoofdingang is gelegen aan de oostzijde. Direct achter deze ingang staat de receptiebalie. Aan de linkerzijde bevinden zich de medische dienst en de werkruimten van de huishoudelijke diensten zoals de postkamer, het kan toorbehoeftemagazijn en het centrale archief. Achter de receptiebalie ligt de Het onderste gedeelte van de distillatie- en rectificatiekolommen in de graanalcoholbranderij. ontvangsthal waar een aantal antieke voorwerpen uit het oude distillateurs ambacht tentoongesteld is. Verder zijn er nog een café, een wijnproeflokaal en een ontvangstruimte. Rechts van de re ceptiebalie geeft een trap toegang tot de eerste, tweede en derde verdieping van het kantoor. Ook kan er gebruik gemaakt worden van een lift die zich direct links achter de receptie bevindt. De eerste verdieping biedt huisvesting aan de produktie- technische staf van de groep en aan de afdeling personeelszaken. Deze verdie ping ligt op hetzelfde niveau als de be- drijfskantoren van de fabriek, zodat daarmee, door middel van een doorlo pende gang, de goede communicatie tussen de technische staf en de produk- tieleiding tot stand kan komen. Deze doorlopende gang wordt tevens als ex cursieroute naar de fabriek en als expo sitieruimte benut. Op deze verdieping zijn nog twee vergaderzaaltjes, waarvan er één tevens als filmzaaltje is ingericht. Op de tweede verdieping zijn de directie, de planning en control staf, de financiële administratie en het computercentrum ondergebracht. Tenslotte huisvest de derde verdieping de marketing en de verkoopstaf alsmede de reclame-afdeling. Behalve de hoofdingang heeft het groepskantoor aan de zuidzijde nog een tweede ingang. Deze is speciaal be stemd voor het fabriekspersoneel. Direct aan de linkerzijde van deze ingang be vinden zich de was- en kleedlokalen voor dames en heren. Rechts van deze ingang bevindt zich het kantoor van de groepsleider van de interne dienst en het tweede trappehuis van het groepskan toor. Vanuit de centrale gang komt men via het emballage-magazijn ,in de pro- duktieafdelingen en via een trappehuis komt men op de doorlopende verbin dingsgang tussen eerste verdieping en fabriek. Geheel rechts ziet u de graanalcoholbrande rij, in 't midden de distilleerderij en links het groepskantoor.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1980 | | pagina 9