In het emballagemagazijn zijn lege fles sen, dozen en vakverdelingen opgesla gen die in de verpakkingsafdeling ver werkt worden. Door het grote assorti ment gedistilleerdverpakkingen was het noodzakelijk een gedeelte van het ma gazijn te voorzien van palletstellingen waarin pallets met dozen en vakverde lingen onafhankelijk van elkaar vier hoog gestapeld kunnen worden. De aanlevering van glas en karton naar het emballagemagazijn geschiedt via twee grote schuifdeuren vanaf het cen trale laad- en los-terrein. Het gedistilleerdmagazijn begint aan de zijde van de stapelmachines van de ver- lingen geplaatst, waardoor het beschik bare vloeroppervlak zo goed mogelijk benut wordt. Het wijnmagazijn dat dient voor de op slag van wijnen en aperitieven staat ge scheiden van het gedistilleerdmagazijn en vormt het westelijke gedeelte van het centrale gebouw. Deze min of meer onafhankelijke situatie houdt verband met het vergunningenstelsel met be trekking tot accijnswetgeving. Het is het interessantste magazijn van het complex en wel om de volgende redenen: De temperatuur wordt binnen bepaalde grenzen gehouden ten behoeve van de kwaliteit van de opgeslagen wijnen. Het Hier worden de gedistilleerdprodukten opge slagen. De bedrijfsdiensteri en de bedrijfskantoren Centraal in de fabriek zijn de bedrijfs- diensten en de bedrijfskantoren gesi tueerd. Deze centrale ligging bevordert de communicatie en de dienstverlening aan de verschillende fabrieksafdelingen De bedrijfsdiensten bevinden zich tus sen de distilleerafdeling en de verpak kingsafdeling. Een doorkijk in de distilleerafdeling heeft een groot aantal palletstellingen waar het uitgebreide wijnassortiment vier hoog opgeslagen kan worden en het heeft een interessant lokatiesysteem waarmee de opslagadministratie volle dig beheerst wordt. Het is onderverdeeld in drie afdelingen, te weten één voor onveraccijnsde wijnen, één voor verac- cijnsde wijnen en één voor reclamegoe deren. De toelevering naar dit wijnma gazijn is geheel gescheiden van de overige magazijnen. Voor de toelevering door middel van containers is een spe ciale losplaats gemaakt in de onmiddel lijke nabijheid van het magazijn. Het wijnmagazijn en het gedistilleerd magazijn grenzen samen aan de order- groepage-afdeling. Hier worden de ge combineerde wijn- en gedistilleerdor- ders samengesteld en volgens de rit- schema's van de vrachtwagens gegroe peerd. Een voorbeeld van een inrichting van een kamer in het groepskantoor. De verpakkingsafdeling Naast de distilleerafdeling bevindt zich de verpakkingsafdeling. In de verpak kingsafdeling staan vier verpakkingslij- nen opgesteld met een gemeenschap pelijke capaciteit van ongeveer 33.000 flessen per uur. Elke verpakkingslijn be staat uit ontstapelmachines voor in bulk aangevoerd glas, vul-, sluit- en etiket teermachines en emballagemachines. Drie van de vier lijnen zijn uitgerust met stapelmachines. Uiteraard zijn alle ma chines door flessen- en dozenbanen met elkaar verbonden. Twee van de vier lij nen zijn voor ons concern een noviteit, want het zijn gecombineerde vuiler- en sluiteretiketteerders (monoblok). De aanvoer van flessensluitingen door middel van transportbanen vindt plaats vanaf stortbunkers die langs een wan delgang op de bovenverdieping van de centrale dienstruimten staan opgesteld. Naast deze stortbunkers bevinden zich vier buffertanks die een gecontroleerde vloeistofaanvoer vanaf de distilleerafde ling naar de vulmachines garanderen. Magazijnen Aan de verpakkingsafdeling grenzen het emballagemagazijn en het gedistilleerd magazijn. pakkingsafdeling. Voor de grote artike len zijn vakken voor palletstapels gere serveerd. Deze vakken zijn op de vloer door gele strepen gemarkeerd. De klei nere artikelen worden hier in palletstel- 8

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1980 | | pagina 8