zijn te vermelden: het gasreduceersta- tion voor de gasvoorziening van de stoomketels en de grote waterbuffertank voor de sprinklerinstallatie. Deze laatst genoemde installatie vindt men overal in het gebouwencomplex terug en moet het bedrijf in geval van brand voor grote schade behoeden. De distilleerafdeling In deze afdeling worden uit alcohol, wa ter, moutwijn, kruidendistillaten, kruiden extracten, suiker, vruchten en andere grondstoffen, gedistilleerde dranken bereid. De bereidingsprocessen vinden stoffen. Een paar stappen verder begint aan onze linkerzijde de eerste straat. Via het ,,straten"-systeem staan in totaal 88 roestvrijstalen tanks opgesteld waarvan de inhoud varieert van 25.000 tot 100.000 liter. Middenin de distilleerafde ling, tussen één van de straten, zijn de roodkoperen distilleertoestellen, waarin moutwijn en kruidendistillaten worden gemaakt, wel een heel opvallende ver schijning. Zeker niet minder opvallend zijn 20 tanks met een afwijkende vorm. Ze hebben een vlakke bodem en aan de voorzijde grote schuiven. Deze tanks dienen als warmte, perslucht, water en elektriciteit afhankelijk van de apparatuur die in het waterstation en in het energiegebouw staat opgesteld. In het energiegebouw dat zich links naast het branderijgebouw bevindt, staan twee stoomketels opge steld, elk met een capaciteit van 10 ton stoom per uur en een stoomdruk van 10 bar. Deze ketels leveren ook de warmte voor de gebouwen en voor een aantal andere fabrikageprocessen. In de onmiddellijke nabijheid van deze ketels bevinden zich een wateronthar- dingsinstallatie en in een viertal ge scheiden ruimten de luchtcompresso- ren, de elektrische verdeelstations, de transformatoren en de pompinstallatie voor het sprinklersysteem. De wateronthardingsinstallatie levert het proceswater voor de branderij, de distil leerafdeling en de stoomketels. Een be langrijk onderdeel vormt daarbij het wa terstation. Dit waterstation staat tussen de branderij en het energiegebouw en is met beide gebouwen verbonden door middel van een leidingbrug. Het koelwa ter dat nodig is voor de branderij wordt van hieruit naar de branderij gepompt, terwijl het door de waterleidingsmaat schappij geleverde water van hieruit naar het energiegebouw wordt ge pompt. De twee grote koeltorens op het dak van het branderijgebouw vormen eveneens een belangrijke schakel in het systeem. Bij het ontwerp van de brande rij heeft water- en energiebesparing steeds een belangrijke rol gespeeld. Schuin achter het energiegebouw staan nog twee bouwwerken, die belangrijk De etiketteermachine van de Coebergh lijn. De stoomketels in het energiegebouw hebben elk een capaciteit van 10 ton stoom per uur. De opslag van veraccijnsde wijn. plaats in grote roestvrijstalen tanks, met behulp van filters en distilleertoestellen. De apparatuur staat opgesteld in „stra ten". Als we nu aan de achterzijde, dus vanaf het energiegebouw de afdeling ingaan, komen- we in de centrale bedienings gang. Direct aan de ingang bevindt zich het ontvangstpunt voor alcohol, vloei bare suiker en andere vloeibare grond- bessen reservoirs voor de fabrikage van Coebergh bessenjenever. Tijdens de oogstcampagne worden medio juli, au gustus de verse bessen via de bovenste transportband in de reservoirs gestort, terwijl aan het eind van het produktiejaar (de bessen worden ongeveer gedurende negen maanden voor het fabrikagepro- ces gebruikt) de schuiven geopend en de afgewerkte bessen via de onderste transportband afgevoerd worden. De overige tanks zijn voor de opslag en opmaak van Hoppe jonge jenever en oude genever, Coebergh kersen- en frambozenbrandewijn, Hoppe citroenje never en citroenbrandewijn, en Hoppe vieux en Jagermeister, alsmede voor de vervaardiging van likeuren en speciale produkten die in kleine hoeveelheden worden geproduceerd. Ook worden hier de zogenaamde demy ohns met een in houd van 10 liter ten behoeve van de caféhouders gevuld met Hoppe en Coe bergh produkten. Tenslotte staat hier een aantal glazen distilleertoestellen opgesteld voor het vervaardigen van kruidendistillaten. Wil men hier kleine partijen in de fles verpakken, dan is dat mogelijk door de aldaar opgestelde eenvoudige vulapparatuur. Samengevat kan gezegd worden dat deze ruimte een klein proeffabriekje herbergt waarin zo wel gedistilleerd als verpakt kan worden. 7

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1980 | | pagina 7