De nieuwe distilleerderij en alcoholbranderij in Zoetermeer Hiervoor heeft u kunnen lezen, hoe het project Zoetermeer tot stand gekomen is. In de vol gende regels willen wij u iets vertellen over de verschillende bedrijfsonderdelen; tevens kun nen wij u laten zien in welke relatie zij tot elkaar staan. We volgen daarbij min of meer de loop van het produktieproces. Waterstation en energiegebouw De branderij is voor wat betreft zijn Gedeelte van de bottelarij. Graanalcoholbranderij In de graanalcoholbranderij wordt uit graan alcohol gemaakt. Deze graanal- cohol dient als hoofdgrondstof voor een van onze produkten. Ten behoeve van de graanopslag staan rechts van het ge bouw een zestal stalen graansilo's, die elk een inhoud hebben van 220 m3, waar ongeveer 150 ton graan in kan worden opgeslagen. Het graan wordt vanuit een van de silo's naar een reinigingsinstalla tie geblazen, waar het van stof ontdaan wordt. Vervolgens komt het graan via een weeg installatie in een grote kookpot van 18.500 liter terecht, waar bij een enorme overdruk het graan tot pap gekookt wordt. Zodra het kookproces voltooid is, vindt er een transport plaats naar een versuikeringstank. Hier wordt de pap eerst gekoeld tot ongeveer 85° C en dan verder gekoeld tot 58° C. Bij deze tem peraturen wordt het uit het graan af komstige zetmeel omgezet in vergistba- re suikers. Zodra de omzetting voltooid is, wordt de suikeroplossing, waarin zich ook niet omzetbare graanbestanddelen bevin den, verder gekoeld tot een temperatuur van ongeveer 30° C. De reinigingsinstal laties, de grote kookpot en de versuike ringstank bevinden zich in het linker gedeelte van het gebouw. In het achterste gedeelte van het ge bouw staan de twee vóórvergistings- tanks, vijf hoofdvergistingstanks en één zuurbeslagbuffertank opgesteld. Hier wordt de uit de versuikeringstank ver kregen suikeroplossing door de toege voegde gist omgezet in alcohol en kool zuur. Er ontstaat dan een alcoholhou dende massa waarvan het alcoholper centage ongeveer acht tot tien procent bedraagt. De alcoholhoudende massa, het zuur- beslag, wordt via de buffertank naar de distillatie- en rectificatiekolommen ge pompt, die alle in de 23 meter hoge toren aan de rechtervoorzijde van het gebouw staan opgesteld. Deze distilleer- en rectificeerkolommen hebben het uiterlijk van grote, dikke ko peren pijpen aan de bovenzijde door een deksel afgesloten. Proces Op verschillende hoogten zijn in deze kolommen een soort van patrijspoorten gemonteerd, die dienst doen bij controle op de processen die in de kolommen plaatsvinden. In het bestek van dit verhaal zou het iets te ver voeren om deze processen uiteen te zetten. Laten we daarom volstaan met te vermelden, dat alcoholhoudende dampen worden gescheiden van water en andere vloeistoffen, alsmede van de in het zuurbeslag aanwezige gist en onversuikerbare graandelen. Deze dampen worden in condensors gekoeld om vervolgens als vloeistof weer teruggeleid te worden in de ko lommen. Daarna worden ze nog verder gezuiverd tot uiteindelijk zuivere graan- Het energiegebouw. alcohol ontstaat, die in een viertal op- vangtanks wordt opgeslagen. De tijdens het distilleer- en rectificeer- proces verkregen zuivere alcoholsoor ten, de foeselolie en de lichte alcohol met bijmengsels (mauvais goüt) worden eveneens in tanks opgeslagen om van daar uit aan derden verkocht te worden. De zuivere alcohol wordt eerst door de Dienst der Douane gecontroleerd op zijn sterkte en hoeveelheid en daarna wordt hij vrijgegeven voor de verdere fabrikage van graanjenever. Al deze opslagtanks staan rechts bij de ingang in een afge sloten ruimte opgesteld. Het mengsel van water, gist en onver suikerbare graanbestanddelen wordt spoeling genoemd. Het wordt naar twee grote tanks, elk met een inhoud van 125 m3 gepompt. De spoeling heeft een dro- ge-stofgehalte van ongeveer 7 procent en heeft als veevoeder nog een behoor lijke waarde, zodat zij aan spoelings handelaren verkocht kan worden. De controle en de besturing van de branderij vindt plaats op de vloer op 5.80 meter hoogte. Van hieruit worden vier belangrijke werkzaamheden verricht. Op het grote controlepaneel, dat zich in een aparte ruimte bevindt, wordt de graan- behandeling geregeld en het kook-, ver- suikerings-, vergistings- en distil leer/rectificeerproces gecontroleerd. In het laboratorium worden de voor de procesvoortgang belangrijke analyses uitgevoerd. Vanuit het centrale bedie ningspaneel, dat aan de zijde van de 23 meter hoge toren staat opgesteld, wordt het distilleerproces gestuurd. Tenslotte wordt het vergistingsverloop eveneens vanaf deze vloer beheerst. 6

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1980 | | pagina 6