taurant was 2 april 1979 beslist geen verlate 1 april-mop. De eerstgenoemde afdelingen konden op deze dag hun in trek nemen op de derde verdieping van het groepskantoor. Hieraan ging een grootscheepse verhuizing vooraf. Voor de medewerkers van de expeditie was deze dag extra belangrijk omdat het voor hen niet slechts ging om een verhuizing, maar ook om de invoering van een nieuw systeem van orderverwerking, waar een lange periode van grondige voorberei ding aan vooraf was gegaan. De serveersters, die tot 2 april onder vaak moeilijke omstandigheden in een tijdelijk ingerichte kantine de lunches verzorgden voor het personeel dat al in Zoetermeer werkzaam was, konden op deze dag voor het eerst gebruik maken van de moderne apparatuur in het be drijfsrestaurant. Na een periode van proefdraaien, kon op 7 mei 1979 de eerste fles door de vul- machine van één van de vier bottellijnen worden afgevuld. Met het operationeel worden van de verpakkingsafdeling was ook de ingebruikname van de werk plaats en van het laboratorium een feit. Anderhalve week later kon de eerste in de distilleerafdeling van Zoetermeer vervaardigde Hoppe jonge jenever wor den afgevuld. En nu, sinds 21 september jl., is Zoetermeer officieel open. Eerder in dit nummer heeft u reeds kunnen le zen en bekijken hoe de verschillende af delingen er uit zien en functioneren. Het was een barre winter. De medewerkers aan de bouw weten er over mee te praten! De distilleerafdeling wordt ingericht. HTB verzorgde het ontwerp van de technische inrichting van de verpak kingsafdeling en van het energiege bouw. Vogelbusch, een ingenieurs bureau, nam het ontwerp van de technische inrichting van de alcohol branderij voor zijn rekening. Eerste paal, hoogste punt Medio januari 1978 begon men met het heiwerk. Op 27 januari van dat jaar heeft de heer J. W. Wegstapel, toenmalig bur gemeester van Zoetermeer, de officiële eerste paal geslagen. Een gedenkwaar dig feit in de bouwfase van de nieuwe gedistilleerdvestiging, was het moment waarop de jongste leerling-timmerman van de N.V. Aannemingsmaatschappij J. P. van Eesteren, op 7 juli 1978 de Ne derlandse driekleur hees naar het hoog ste punt van de staalconstructie van wat nu de alcoholbranderij is. Tevens was hiermee het hoogste punt van de bouw 1978. De portiers, die tot die tijd hun werkzaamheden hadden verricht in een zogenaamde portacabin konden daar mee als eerste groep medewerkers van de Gedistilleerd en Wijngroep Nederland B.V. hun intrek nemen in de nieuwe be huizing. De eerste dozen wijn werden op 13 de cember aangevoerd, waarmee twee hef truck-chauffeurs en een groepsleider het operationeel worden van de afdeling magazijn en intern transport inluidden. De wachtchefs en proces-operators van de alcoholbranderij en de energiedienst zullen zich de winter van '78/79 nog lang heugen: Juist in die periode (18 decem ber) werd het energiegebouw in gebruik genomen. 1 April-mop? Voor de medewerkers van de commer ciële afdelingen en de medewerkers van de afdeling expeditie en het bedrijfsres- Langzaam ziet men de nieuwe vestiging groeien... werken van de programmagegevens en bij de beoordeling van de plannen. Het ontwerp Het bouwkundig ontwerp is van Groos- man Partners B.V. in Rotterdam. De ba sis van het ontwerp had Groosman reeds gelegd bij de presentatie van het bureau als onderdeel van de architec ten-selectie. Groosman Partners was één van de vier architectenbureaus die, met de gegevens van het programma van eisen als uitgangspunt, werd uitge nodigd enkele principevoorstellen voor het ontwerp uit te werken en toe te lich ten. Naast Groosman is bureau Nagtglas Versteeg ingeschakeld, als adviseur voor de bouwkundige installaties zoals verlichting, verwarming, liften en der gelijke, voorzover deze met de functie van het gebouw te maken hebben. An dere (technische) ontwerpteams die werden ingeschakeld zijn Heineken Technisch Beheer en de firma Vogel busch uit Wenen. (23.33 meter) bereikt. Traditiegetrouw werd dat gevierd met pannebier! De oplevering van de portiersloge en het wijnmagazijn vond plaats op 4 december 5

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1980 | | pagina 5