In 1977 stonden er nog koeien, nu is op deze plaats de distilleerderij en graanalcoholbranderij gevestigd. Het is nu alweer enige tijd geleden dat wij be sloten tot het samenvoegen van onze vestigin gen in Rotterdam en Schiedam. De belang rijkste reden voor dit besluit was, dat de be staande bedrijven technisch sterk verouderd waren. Aanvankelijk lag het in de bedoeling het pand van Coebergh in Schiedam te moderni seren en uit te breiden ten behoeve van de centrale vestiging. Na een uitgebreide oriëntatie op ver schillende plaatsen in de Randstad, is tenslotte besloten tot nieuwbouw op het Zoetermeerse industrieterrein Zoeter- hage, nabij Zoeterwoude. Het enige na deel van deze keuze, is de spraakver warring die bestaat over de vestiging in Zoeterwoude en Zoetermeer. Start van het project Op 25 november 1976 is aan Twijnstra en Gudde N.V. te Deventer de opdracht verstrekt als gedelegeerd bouwdirec- teur de totale coördinatie van het bouw plan te verzorgen. Met medewerkers van de Gedistilleerd en Wijngroep werden de uitgangspunten voor de nieuwe ves Het begin is er. tiging vastgelegd en tevens de gege vens verzameld. Om dit goed en gericht te kunnen doen, werden zes werkgroe pen geformeerd, die zich bezighielden met de volgende onderwerpen: branderij en energiegebouw distilleerderij verpakkingsafdeling intern transport bedrijfskantoren en dienstruimten groepskantoor Het programma van eisen, dat op 25 april 1977 verscheen, was het eerste produkt waar de werkgroepen hun bij drage aan hebben geleverd. Daarna, tij dens het ontwerp, zijn de werkgroepen nog actief geweest bij het verder uit- De heer Wegstapel (links) sloeg op 27 januari 1978 de eerste paal. In 't midden de heer R. van de Vijver, lid van de raad van bestuur, met naast hem de heer J. van der Zee, groepsdi- recteur G. W. N. Het pand in Schiedam had echter on voldoende opslagcapaciteit en bood geen ruimte voor de bouw van een al coholbranderij. Zo werd besloten een geschikt terrein te zoeken, waarop de nieuwe gedistilleerdvestiging kon wor den gebouwd. Bij het zoeken naar een terrein speelden de volgende punten een rol: Ligging in de Randstad, niet ver van de reeds bestaande Heineken vestigin gen; goede voorzieningen en mogelijkhe den voor huisvesting en transport; voldoende terrein, waarop snel ge bouwd kon worden; het terrein moest in verband met de accijnswetgeving rondom door de openbare weg begrensd zijn; het moest voldoen aan de produktie- eisen, die gesteld worden aan de aan- en afvoer van water. 4

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1980 | | pagina 4