in het assortiment opgenomen. In 1973 werd de uitmonstering van het hele Hoppe assortiment herzien en het produkt op grote schaal opnieuw geïn troduceerd bij de Nederlandse consu ment. Aanleiding hiervoor was ondèr meer het ontbreken van een uniform merkbeeld voor de verschillende Hoppe produkten. In de thuisverbruikmarkt is het accent gelegd op de jonge jenever en de vieux. Deze produkten nemen zo'n zeventig procent van de binnenlandse gedistil- leerdmarkt voor hun rekening. Mede door een omvangrijke reclame-onder- steuning, voornamelijk via radio en tv, heeft Hoppe inmiddels bij handel en consument volle erkenning gekregen Dit komt tot uitdrukking in een nog steeds toenemend marktaandeel. Ook in de horeca staat het merk in de belangstelling, waardoor bijvoorbeeld maar liefst een kwart van alle horeca ondernemers Hoppe jonge jenever tot zijn schenkjenever heeft verkozen! Daarmee bezet Hoppe na Bokma een tweede plaats op de ranglijst van best gespreide jenevers in de horeca. Met name als service voor de horeca omvat het Hoppe assortiment een zeer breed pakket van welgeteld 26 produk ten, variërend van jonge jenever tot crème de cacao. Een actieve onder steuning, interessante handelspromo ties en een scherpe prijsstelling blijven de kenmerken van Höppe, waardoor steeds meer trouwe drinkers zullen zeg gen: Met Hoppe voel je je mens! Coebergh: een begrip voor bessenjenever Wie Coebergh zegt denkt aan bessenje never en wie het over „Bessen" heeft bedoelt veelal Coeberg bessenjenever Het is ook niet voor niets dat Coebergh ruim de helft van de totale bessenjene- vermarkt voor haar rekening neemt. Zozeer als Bokma een begrip is voor eerste klas jenever, zozeer geldt Coe bergh als kwaliteits bessenjenever. En niet ten onrechte! leder jaar worden de zongerijpte bessen in de oogstmaand juli met vele, vele vrachtwagens de dis tilleerderij binnengereden. Deze verse bessen, die voornamelijk uit Oostenrijk en Engeland worden betrokken, vormen de basis van de Coebergh bessenjene ver. In vergelijking met de vele miljoenen flessen bessenjenever die jaarlijks de distilleerderij verlaten, zijn de afzetten van de overige Coebergh produkten minder spectaculair. Bij de vele liefheb bers genieten ze echter grote bekend heid. De grote kracht en de kwaliteit van het merk Coebergh wordt ook in de ho reca bewezen. Zo wordt de bessenjene ver aangetroffen in bijna driekwart van alle horeca-ondernemingen in Neder land. Als gedistilleerd produkt neemt Coebergh hiermee een absoluut unieke positie in! Coebergh heeft alle karakteristieken van een merkartikel van topniveau: Een on betwist goede, constante kwaliteit, een hoge omloopsnelheid en een consu mentenvoorkeur die goede marges mo gelijk maakt. Coebergh is puur natuur Da's kwaliteit... en dat proef je! In de oogstmaand juli worden vele verse bessen aangevoerd voor de vervaardiging van Coe bergh bessenjenever. Graanalcohol is zeer zacht en heeft een milde smaak. Hoewel deze grondstof aanzienlijk duurder is dan melasse-al- cohol, is Bokma aan haar trouwe afne mers verplicht haar hoge kwaliteitsnor men te handhaven. De strikte kwaliteitsbewaking en een slagvaardig commercieel beleid hebben er mede toe geleid dat Bokma zich heeft kunnen ontwikkelen tot marktleider, zo wel in de thuisverbruik- als in de hore- casector voor wat betreft jonge jenever, oude genever en citroenjenever. Zo blijft Bokma in Leeuwarden trouw aan een traditie die teruggaat naar het jaar 1826: Vierkant in de fles... rond op de tong! hinder had van de teruggang in de om zet, besloot de familie Bokma in 1967 ook met de verkoop van jonge jenever te beginnen. Deze jonge jenever bestaat uitsluitend uit graanalcohol, op smaak gebracht met een weinig moutwijn. Met Hoppe voel je je mens Het merk Hoppe vindt zijn oorsprong in Amsterdam, waar in 1780 de oorspron kelijke distilleerderij werd gevestigd. Na een aanvankelijke regionale afzet, kreeg het merk Hoppe al vrij spoedig nationale bekendheid en kwam er een landelijke distributie. Na de Tweede Wereldoorlog nam Hoppe een vooraanstaande positie in op de binnenlandse gedistilleerdmarkt, in het bijzonder met het produkt oude genever Night Cap. Rond de jaren vijftig begon zich een duidelijke ontwikkeling af te te kenen naar jonge jenever en vieux, ten koste van oude genever. In eerste in stantie trachtte men aan deze ontwikke ling tegemoet te komen door de intro ductie van Hoppe oude genever, met een alcoholpercentage van 35 procent (Night Cap 38 procent). Later zijn even eens onder meer jonge jenever en vieux Lekker drinken wat je lekker vindt.... 24

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1980 | | pagina 24