DE CONSUMPTIE VAN ALCOHOLHOUDENDE DRANKEN PER HOOFD DER BEVOLKING IN 1977 (bier, gedistilleerd en wijn tezamen omgerekend tot één hoeveelheid in liters ad 100% alcoholsterkte) liiii M FRANKRIJK LUXEMBURG PORTUGAL SPANJE WEST ITALIË HONGARIJE OOSTENRIJK DUITSLAND ARGENTINIË ZWITSERLAND BELGIË AUSTRALIË NIEUW- TSJECHO- CANADA DENEMARKEN '76/77 ZEELAND SLOWAKIJE '76/77 I NEDERLAND I POLEN JOEGOSLAVIË OOST VERENIGDE ENGELAND IERLAND ROEMENIE '76 DUITSLAND STATEN '76 CHILI BULGARIJE FINLAND '76 SOWJET- GRIEKENLAND ZWEDEN UNIE JAPAN NOORWEGEN worden. Deze ontwikkeling volgt een in ternationale trend naar kleurloze, neu trale alcoholhoudende dranken, die zich er tevens goed voor lenen om te mixen. Ons eigen vaderlands produkt voldoet in alle opzichten aan die voorwaarden! Gelijktijdig moet echter geconstateerd worden, dat onze welbekende oude ge- never steeds meer uit de belangstelling raakt. Vieux is in omvang het tweede produkt op de binnenlandse gedistilleerdmarkt, met een aandeel van circa 16 procent. Ook van dit segment moet echter wor den vastgesteld dat sprake is van een afnemende consumenteninteresse. Bessenjenever en de bitters (Beeren- burg, Jagermeister, Campari en derge lijke) zijn nu nagenoeg stabiel op res pectievelijk 8 en 10 procent marktaan deel. Hiermee is er voor de bitters een einde gekomen aan de stormachtige ontwikkeling die zich vanaf het begin van de jaren zeventig inzette. Citroenjenever en citroenbrandewijn zijn stabiel tot licht dalend. 22 Bokma oude en jonge jenever. Beide zijn marktleiders in hun segment. Nederlander matig gedistilleerd consument Het is ook de taak van onder meer de distillateur om de sociale aspecten van de gedistilleerdconsumptie nauwlettend te blijven volgen. Uit dien hoofde is het prettig te kunnen constateren, dat de „gemiddelde Nederlander" een matig drinker is. Op de wereldranglijst neemt ons land pas de 17e positie in. Gezien de zeer geringe toename van de totaal markt mag bovendien niet verwacht worden dat er in deze situatie veel ver andering zal komen. Een stukje historie In feite gaat de geschiedenis terug tot 1939, toen Heineken een „slapend" be lang verwierf in de Hoppe distilleerderij In 1970 werd de beslissing genomen een actieve rol te spelen op de gedistilleerd markt, hetgeen leidde tot een participa tie in Coebergh's Verenigde Distilleer derijen. Daarna, in 1971, bereikte men overeenstemming met het familiebedrijf Bokma over een volledige overdracht van het aandelenkapitaal; in oktober van datzelfde jaar werden de ontbrekende aandelen van Coebergh overgenomen. Nu kon een aanvang worden gemaakt met de integratie van de verschillende onderdelen, het op elkaar afstemmen van het assortiment en een bepaling van het merkenbeleid. Hierna kregen de eerste marktbewerkingsprogramma's gestalte. Al deze inspanningen hebben geleid tot de vooraanstaande positie die de Gedistilleerd en Wijngroep Nederland B V. op dit moment met de merken Bok ma, Coebergh en Hoppe op de binnen landse gedistilleerdmarkt inneemt. Schat, staat de Bokma koud? Deze vraag is inmiddels gemeengoed geworden en de slogan is zeker bekend bij iedere Nederlander, die een eerlijke borrel op z'n tijd waardeert! De bekend ste produkten zijn zonder twijfel de oude en de jonge Bokma. Beide zijn marktlei ders in hun segment. Bij jenever zijn „oud" en „jong" misleidende begrip pen. Zij hebben niets te maken met jaar tal of lagering, maar slaan op samen stelling en bereidingswijze en in over drachtelijke zin op de smaak. Oude Bokma bestaan uit moutwijn vol gens het Bokma recept en melasse-al cohol. Jenever van uitsluitend moutwijn is nu eenmaal te zwaar van smaak; een neutrale alcohol maakt de jenever lich ter. Bokma begon in 1899 met de export van oude genever. Eerst naar het voormalige Nederlands-lndië, waar de planters Bokma nog eens extra bekend maakten, door met de lege flessen hun tuinpaden af te zetten. Met vierkante flessen ging dat beter dan met ronde! In onderlinge competitie maten zij bij elkaar regelma tig de lengte van hun „afrastering" op Momenteel word de oude genever van Bokma naar vele tientallen landen geëx porteerd. In de jaren zestig begon de groei van de jonge jenever; tegelijkertijd nam de be langstelling voor oude genever geleide lijk af. De afzet van jonge jenever is nu vele malen groter dan die van oude ge never. Hoewel Bokma als grootste merk voor oude genever in het begin weinig

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1980 | | pagina 22