Bescheiden groei binnenlands gedistilleerd JONGEJENEVER NOG STEEDS IN OPMARS Tof enige jaren geleden maakte de gedistil- op de verschuivingen binnen de markt, terwijl leerdmarkt een snelle groei door, die na 1975 tevens de produkten van de Gedistilleerd stagneerde. In de toekomst moet rekening ge- Groep (als onderdeel van de Gedistilleerd en houden worden met een bescheiden groei, die Wijngroep Nederland B. V.) nader zullen wor- waarschijnlijk niet meer dan 2 a 3 procent per den besproken. Deze produkten komen, met jaar zal bedragen. uitzondering van Bokma, uit onze nieuwe ves- In het hierna volgende artikel wordt ingegaan tiging in Zoetermeer. s s - I? i1 Is Segmentverdeling Binnenlands Gedistilleerd markt 1978 0 Q> .E, m .E, E X E c T? (DC S S '5 s 3 O 3 ai 5» a 2 jjj S -2.-0 -1 -g f "3 m 2 c *2 S "S O 8 Sc S m <u co 53,6% b 2 IS a> a 16,0% 8,2% JJJ* ^■6^ 0,8% ^5^ g||| 0,3% et jaar 1975 kenmerkte zich door een explosieve afzetontwikkeling in de laat ste maanden. Deze werd veroorzaakt door het loslaten van de verticale prijs binding en een aangekondigde, vrij aanzienlijke accijnsverhoging, Met name het wegvallen van de verticale prijsbinding veroorzaakte een felle prijs concurrentie, waardoor aangepaste, moderne distributiefilosofieën (in eerste instantie bij de detailhandel) een nieuwe mpuls kregen door de nu mogelijke vrije prijsvorming. Het is inmiddels duidelijk geworden, dat de ontwikkelingen voor alle betrokke nen, van distillateur tot slijter, gevolgen nebben gehad. Een goed ondernemer schap is in deze situatie van het grootste belang. Het vormt de basis voor een ge zond rendement, waardoor ook in de 'oekomst de continuïteit van de bedrijfs- Een kwart van alle horeca-ondernemers heeft Hoppe jonge jenever tot zijn schenkjenever verkozen. tak gewaarborgd kan worden. Nu, in 1979, kan worden vastgesteld dat in datzelfde jaar 1975 een einde kwam aan de geschetste, vrij snelle groei van de binnenlandse gedistilleerdconsump- tie. Van nu af aan moet rekening worden gehouden met een zeer bescheiden groei, die waarschijnlijk niet meer dan 2 a 3 procent op jaarbasis zal bedragen. Hoe ontwikkelen zich de gedistilleerdprodukten? De binnenlandse gedistilleerdmarkt kan ruwweg in elf segmenten worden ver deeld. De populariteit van jonge jenever neemt nog steeds toe, waardoor het marktaandeel van dit produkt toegeno men is tot ruim 53 procent in 1978. Het is hiermee het belangrijkste produkt in de markt. De verwachting lijkt bovendien gerecht vaardigd dat deze categorie in de ko mende jaren steeds belangrijker zal 21

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1980 | | pagina 21