Personeel luidt nieuwe vestiging in Uitgekozen door Yonina om met haar mee te dansen, deden deze twee medewerkers flink hun best. Flobert Paul, een oude bekende op menig Heineken personeelsfeest. Voor het personeel van de nieuwe vesti ging in Zoetermeer was ter gelegenheid van de opening 's avonds een groot feest georganiseerd. Het werd gehouden in de expeditie ruimte. Bij het binnenkomen hiervan waande men zich echter in een sfeer volle theaterzaal, zo ingrijpend was de hal veranderd. Aan alle zijden was de zaal met prachtige gordijnen afge schermd, terwijl grote plantenbakken en bloemstukken de ruimte veel fleur en kleur gaven. Ook was er een toneel en een open ruimte waar men kon dansen. De hele zaal stond vol ronde tafels en langs alle zijden van de zaal waren buf fetten en kraampjes aangebracht waar men drank en alle mogelijke lekkere V.l.n.r. ziet u hier de heer Heineken, mevrouw Van Schaik en de heer van Schaik, die ook op het personeelsfeest aanwezig waren. Het orkest van Eddy Christiani. Menigeen kreeg de kans buikdanseres Yonina ook van zeer dichtbij te bewonderen. hapjes, verzorgd door Maison Van den Boer, kon krijgen. Nagenoeg het voltallige personeel met partner was aanwezig. Tussen acht en negen uur uur stroomde de zaal vol en het duurde dan ook niet lang of alle ta fels waren bezet. Voordat het feest begon, heette de heer J. van der Zee, directeur van Gedistil leerd en Wijn Groep Nederland, alle aanwezigen van harte welkom. Hij sprak zijn vreugde uit over de opening van het nieuwe bedrijf en beloofde een open dag om ook de familieleden van de werkne mers in de gelegenheid te stellen de vestiging te komen bezichtigen. Veel waardering had de heer Van der Zee voor de geweldige inzet van alle mede werkers, en met name het produktieper- soneel, gedurende de afgelopen maan den. Een woord van hartelijke dank was op zijn plaats. Verenigingsleven Na hem sprak de voorzitter van de per soneelsvereniging Zoetermeer, de heer S. Seinen. Hij vertelde van de plannen op de nieuwe vestiging een actief vereni gingsleven van de grond te krijgen. Om te peilen waar de belangstelling van de werknemers op deze vestiging naar uit gaat, zal vermoedelijk binnenkort een enquête gehouden worden. Nadat de heer K. A. Warmenhoven, hoofd ontvangsten, maar hier aanwezig als afgevaardigde van de openingscom missie Zoetermeer, het programma van deze avond nog wat nader toegelicht had, ging men over tot de vertoning van De heer S. Seinen, voorzitter van de perso neelsvereniging Zoetermeer, sprak over het toekomstige verenigingsleven in de nieuwe vestiging. de film over de bouw en de opening van de vestiging Zoetermeer, vervaardigd door de filmploeg van Piet van Strien. Stuntwerk Door het fantastische stuntwerk van de ze ploeg, was het mogelijk dat de mede werkers het ochtendprogramma van de officiële opening konden aanschouwen. Zodra de openingshandeling die ochtend was opgenomen, werd de film aan een motorkoerier meegegeven ter ontwikkeling naar een laboratorium in 19

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1980 | | pagina 19