Bij de 99 jaar oude distilleerketel in het in structielokaal. lijk was, is gezocht naar een materiële vorm van waardering." Hiertoe overhandigde de heer Van der Zee aan de heer Hoekstra een replica in miniatuur van een bronzen beeld van de hand van kunstenaar Eddy Roos, verge zeld van een cheque. Het beeld zal een plaats krijgen op de „beeldplek" in het water in de Dobbe-kern in het stadscen trum van Zoetermeer. „Zij zal uit het water oprijzen. Wellicht zit er nog enige symboliek in met de groei van Zoetermeer: Uit het niets omhoog gekomen tot iets fraais. Heel hartelijk dank voor dit geweldige cadeau. We zijn daar erg mee ingenomen," aldus de Bij de maquette van het nieuwe complex geeft architect E. F. Groosman nadere uitleg. Voor het bedieningspaneel in de scha kel/wachtruimte krijgt prins Bern hard uitleg van de heer J. D. van de Putte, afdelingschef graanalcoholbranderij. van harte dankzeggen. Naast de ge meente Zoetermeer zou ik hier met name willen noemen de bijzonder gewaar deerde en goede samenwerking met de inspectie van de dienst invoerrechten en accijnzen, met de dienst arbeidsinspec tie en met de provinciale waterstaat af deling milieubeheer." Hierna nodigde de heer Van der Zee de burgemeester van Zoetermeer uit op het podium te komen. „Als dank aan de gemeente Zoetermeer en aan de verschillende autoriteiten en diensten van de gemeente, die steeds hebben klaar gestaan en hun medewer king hebben verleend waar maar moge- Bezoek aan de verpakkingsafdeling. met zestig procent gestegen, de wijn markt is over dezelfde periode gestegen van vijf liter per hoofd naar ruim 13 liter per hoofd van de bevolking. Vervolgens vermeldde de heer Van der Zee wat de nieuwe vestiging betekent voor de me dewerkers: „Wij hebben getracht opti maal gebruik te maken van de stand van de techniek op het gebied van bijvoor beeld geluidsbestrijding, gebruik van ruimte en licht, gecombineerd waar dat kon, met ambiance, gezelligheid en vooral een integratie van alle werkdisci plines in één evenwichtig complex en niet in een optelsom van afdelingen, wij denken dat aan de technische voor waarden om een goede werkgemeen schap te hebben, is voldaan: alles hangt nu van ons zelf af." De heer Van der Zee zette zijn toehoor ders uiteen waarom speciaal Zoeter meer als vestigingsplaats gekozen was en hoe verdere uitwerking tot stand ge komen is. „Vandaag Koninklijke Hoogheid, 20 maanden na het heien van de eerste paal, kan het bedrijf officieel door u geopend worden. Vanaf deze plaats wil ik al diegenen, die meegewerkt hebben aan de totstandkoming van dit complex Tijdens het bezichtigen van de distilleerderij. 16

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1980 | | pagina 16