Feestelijk wapperen de vlaggen op 21 september voor het groepskan- toor. Tijdens de rondleiding. 15 heren A. H. Heineken, voorzitter van de raad van bestuur en jhr. O. A. E. E. L. Wittert van Hoogland, president-com missaris van Heineken N.V. Nadat de Prins het gastenboek had getekend, werd hij voorgesteld aan de leden van de raad van bestuur, de heren J. van der Werf en drs. G. van Schaik, aan de heer J. van der Zee, directeur van de Gedis tilleerd en Wijngroep Nederland en de heer A. Jiskoot, voorzitter van de raad van commissarissen van Heineken Ne derland B.V. Even voor elven kwam de Prins de ope ningszaal binnen. Als één man stond iedereen op totdat de Prins had plaats genomen. Vervolgens betrad de heer Heineken het spreekgestoelte voor een kort openingswoord: „Koninklijke Hoogheid, mijnheer de chef van het Ka binet, mijnheer de burgemeester, dames Joseph Lam's Jazzband komt te voorschijn achter de draaibare panelen. en heren. Het is mij een voorrecht u allen hier vanmorgen van harte welkom te mogen heten bij de officiële ingebruik neming van onze nieuwe vestiging in Zoetermeer." In zijn speech ging de heer Heineken nader in op de historische groei van de gedistilleerd- en wijnbelangen binnen het concern: „Gaarne wil ik op deze plaats tot uitdrukking brengen dat de totstandkoming van dit ruime en moder ne complex vooral mogelijk is geweest door de inzet van al diegenen, die in de loop der jaren voor ons concern hebben gewerkt en nog werken," aldus de voor zitter van de raad van bestuur. Hij dankte tevens prins Bernhard, die in 1958 en 1975 respectievelijk de vesti gingen in 's-Hertogenbosch en Zoeter- woude officieel in gebruik gesteld heeft, en met deze opening vandaag een tra ditie voortzette. Vervolgens vroeg de heer Heineken Zijne Koninklijke HoogheKJ draait de kraan open en de vlammen onder het eerste distillaat laaien op. aandacht voor de heer Van der Zee. „Het bouwen door een onderneming van een nieuw bedrijf is nooit een doel op zichzelf, daar moet een aanleiding voor zijn," begon de heer Van der Zee zijn toespraak. „Die aanleiding is enerzijds het streven het produktiegebeuren technisch op peil te houden en ander zijds gebaseerd op de verwachte omzetontwikkeling voor de komende ja ren." Hij vertelde verder: „De afzet van onze produkten heeft zich in de achter ons liggende jaren gunstig ontwikkeld, dankzij de groeiende welvaart en de gewijzigde levenspatronen en zeker niet minder dankzij de acceptatie door de consument. De afgelopen tien jaren is de totale gedistilleerdmarkt in Nederland De Prins ontvangt van de heer Heineken een zilveren kannetje met als inhoud een bedrag voor het Wereldnatuurfonds.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1980 | | pagina 15