Het was alleen al een feest voor het oog om de 21e september bij het binnenrij den van het industrieterrein Zoeterhage te Zoetermeer onze nieuwe vestiging in het zonlicht te zien schitteren. De zilver grijze tinten van de hypermoderne gevel van het gebouw staken prachtig af tegen het groene polderlandschap en de blau we hemel. Triomfantelijk wapperden rond de vestiging de vlaggen en trots verhief zich de splinternieuwe kleurige reclame-toren met de diverse gedistil leerd- en wijnprodukten erop afgebeeld. Vanaf half tien reden auto's met gasthe ren en genodigden af en aan. Onder hen waren leden van de raad van bestuur en directieleden van verschillende werk maatschappijen van ons concern, het gemeentebestuur van Zoetermeer, de De Prins betreedt de openingszaal. Nadat de gasten het gastenboek in de garderobe hadden getekend, werden zij naar de receptieruimte geleid waar zij met een kopje koffie werden verwel komd. Zowel de receptieruimte als de zaal waarin de openingshandeling zich zou voltrekken, had een complete ver andering ondergaan. Normaliter worden deze ruimtes gebruikt voor de expeditie en wordt het beeld beheerst door stapels dozen en kratten, gereed voor transport Nu waren in deze enorme hal diverse zalen gecreëerd, van elkaar gescheiden door zware velours gordijnen. Langs de kanten stonden verscheidene buffetten gereed, van waaruit na de openings handeling en de rondleiding de ver schillende gedistilleerd- en wijnproduk- Burgemeester Hoekstra ontvangt van de heer Van der Zee de miniatuur replica van het standbeeld. ten geschonken of een pilsje getapt konden worden. Imposante bloemstuk ken en plantenbakken gaven de ruimte eveneens kleur en sfeer. De officiële opening Omstreeks tien over half elf werden de aanwezigen verzocht plaats te nemen in de zaal waar de openingshandeling ver richt zou worden. Vijf minuten laten arri veerde Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Bernhard op het terrein, waar hij werd ontvangen door de chef van het Kabinet van de commissaris der koningin in de provincie Zuid-Holland, mr. G. Blauw, en de burgemeester van Zoetermeer, de heer H. Hoekstra. Bij de ingang werd de Prins eveneens opgewacht door de Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins der Ne derlanden wordt begroet door de heren Hei- neken (rechts) en jonkheer Wittert van Hoog land (midden). In afwachting van de openingsceremonie. V.l.n.r. burgemeester Hoekstra, jonkheer Wittert van Hoogland, prins Bernhard, en de heren Heineken, Blauw en Van der Zee. pers, ambtenaren van overheidsinstel lingen waarmee men bij de verwezenlij king van het Zoetermeerproject had sa mengewerkt, directies van aangrenzen de en andere bedrijven uit Zoetermeer en natuurlijk ook vele vertegenwoordi gingen uit de gedistilleerd- en wijnsec tor, waaronder de collega-distillateurs. Prins Bernhard tekent het gastenboek, ge presenteerd door Annelies van der Vorm. 14

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1980 | | pagina 14