MOMENTOPNAME VAN EEN REVISE Elk jaar wordt iedere bottelarij gerevi seerd. Dit gaat gepaard met veel (rom melige) bedrijvigheid. Na afloop van de revisie wordt bekend gemaakt wat het rendement van het vorige jaar is geweest. Ook in de Van der Helststraat (waarover wij bij deze momentopname van een revisie spre ken), waren de medewerkers benieuwd of het vorig jaar gestelde streefrende- ment zou zijn behaald. Men werkt naar een streefrendement toe omdat een 100%-rendement niet mogelijk is. Dit zou betekenen dat er gedurende een jaar nooit een storing is opgetreden waardoor de machines hebben stilgestaan. In de praktijk treden er wel storingen op en vallen er wel flesjes, zodat er niet 24 uur achter elkaar 80.000 flessen per uur worden gedraaid. Ook dit jaar blijkt dat men in de Van der Helststraat een goed rendement heeft behaald. Maar wat komt er nu allemaal bij kijken om te kunnen reviseren? De afdeling logistiek in Zoeterwoude deelt een revisie-periode voor elke vestiging bezig met de revisiewerkzaamheden. Voorts is het nodig de werkuren van alle medewerkers te bepalen en te zorgen voor verblijffaciliteiten voor de gast-medewerkers. Voor de Van der Helststraat ving de revisieperiode op 15 september aan. Allereerst werd het brouwhuis gerevi seerd. De bottelarij draaide toen ge woon door. Vervolgens was het de beurt aan de bottelarij om gereviseerd te worden. Uit de foto's, halverwege de revisie periode genomen, kunt u opmaken dat de bottelarij niet het vertrouwde beeld van bedrijvig draaiende krattenbanen of in- en uitpakmachines vertoonde. Het had veel weg van één grote puin hoop. Voor een leek onvoorstelbaar, maar voor alle noest arbeidende mon teurs was het een vast gegeven, dat hieruit na circa 14 dagen weer een vol ledig functionerende bottelarij te voor schijn zou komen. Een bottelarij, die door deze inspanningen een jaar lang zal kunnen draaien zonder al te grote storingen en complicaties. in. Dit is noodzakelijk omdat de leve ranciers van de machines niet vol doende monteurs hebben om gelijktij dig uit te zenden naar diverse vesti gingen. Na het bepalen van de revisie periode bereiden de heren P. Kruiver, chef werkplaatsen, en W. Nieboer van de afdeling planning en werkvoorberei ding, de komende revisie voor. Machi neleveranciers worden gevraagd in specteurs te zenden. Tijdens een ge plande colonnestop houden zij, in over leg met de technische dienst, een in spectie om te adviseren welke onder delen besteld dienen te worden. Veel benodigdheden kunnen in eigen be heer worden gemaakt. Hiertoe vinden veelvuldig besprekingen plaats met energie- en storingsdienstmede werkers. Tijdens de revisie werkt men slechts in dagdienst. Circa honderd mensen, van wie 60 eigen (monteurs en ingeschakeld produktiepersoneel) en 40 externe krachten, houden zich dan 9

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1980 | | pagina 9