Schaapskudde op de Drenthse hei sportaccommodaties en dorpshuizen de centrumfunctie zijn gaan over nemen. In de stad Groningen zien de chauf feurs zich vaak voor problemen ge plaatst. Doordat Groningen een zoge naamd "verkeerscirculatieplan" kent, kunnen de vrachtwagens niet vlot over al komen. Het vraagt het nodige geduld van de chauffeurs om de klanten in het oude stadsdeel te beleveren! In Friesland en Drenthe wordt het beeld in de horecagebedrijven voor een groot deel door het toerisme bepaald. Dren the, een fiets en wandelgebied bij uitstek (denk maar eens aan de Rijwielvier- daagse in juli die ieder jaarzo'n 25.000 peddelaars trekt), is het hele jaar door welhaast een oase van rust en ruimte voor toeristen en dagjesmensen uit de De Drenthse rijwielvierdaagse drukkere delen van Nederland. Wie Friesland zegt, denkt aan water en watersport. Tienduizenden zoeken 's zomers met hun bootje de Friese meren op. De afgelopen jaren is Fries land uitgegroeid tot het drukste water sportgebied van Nederland, iets dat menige Fries wel betreurt! "Alleen bij mooi weer merken wij na drukkelijk een piek in onze verkoop in Friesland", merkt hoofd verkoop Evink op. "Maar natuurlijk is het zo dat plaat sen als Joure onder invloed staan van een seizoenspatroon en dat geldt na tuurlijk ook voor de eilanden". Winter in het noorden De zomer mag dan een stempel druk ken op de activiteiten, de winter kan dat ook. Zoals bijvoorbeeld in 1978. Wie herinnert zich niet de barre taferelen die wij via televisie en kranten uit het noorden kregen te zien? Dat was geen Nederland meer zou je haast zeggen. De heer Evink put uit zijn geheugen: "Tja, ons bedrijf hier in Groningen was toen onbereikbaar. De zaak bleef twee dagen gesloten. We hadden toen te ma ken met ingesneeuwde vrachtwagens en via Radio Noord werden berichten over toegankelijkheid van bepaalde plaatsen verspreid. Dat soort omstan digheden vergroot het saamhorigheids gevoel dan wel sterk. Afnemers kwa men, voor zover zij daartoe in staat waren, hun bestellingen later zelf af halen. Het grappige is dat de afzet in die da gen nauwelijks is beïnvloed. Over het geheel genomen was de winter van 1978 natuurlijk wel een slechte periode. Door de weersomstandigheden wer den de café's en restaurants veel min der door mensen uit de omgeving be zocht". Evenementen In de noordelijke provincies is het nodige te doen op het gebied van de evenementen. Heineken neemt deel in een groot aantal manifestaties op sport- en ander gebied. "Wat de fiets is in Brabant, is het paard hier in het noorden", vertelt de heer Evink. De paardenhandel (Zuid-Laar- dermarkt), de draverijen en de andere vormen van paardensport heb ben ertoe geleid dat er zelfs specifieke "paardencafé's" zijn ontstaan. Bij de meeste grote paardenmanifestaties is Heineken vertegenwoordigd. Anders- soortige paardenkrachten kom je tegen op de T.T. in Assen, het jaarlijkse mo torfestijn dat vele tienduizenden motor sportliefhebbers uit binnen- en buiten land trekt. De heer Evink: "tijdens de T.T. krijgen de boeren rond het circuit vergunning bier te verkopen. Onze agent belevert dan de boeren recht streeks met fris en bier in blik". En hoewel de wielersport van oudsher in de zuidelijke provincies de meeste aan hangers heeft, is er ook in het noorden een wedstrijd van formaat: De Gouden Pijl in Emmen. Daar komen ruim zeven tigduizend mensen voor op de been. Heineken verzorgt daar twintig ver kooppunten waardoor dit evenement commercieel tot de meest succesvolle kan worden gerekend. Stadspoort in Friesland In het grote, noordelijke horecagebied is natuurlijk nog veel meer te beleven dan uit deze opsomming duidelijk wordt. Eigenlijk moet u dat zelf eens gaan onderzoeken! Het gastvrije noor den zal u daar alle gelegenheid voor geven. 8

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1980 | | pagina 8