Pioniersgeest bij het managementteam... komst naar Grouw moeten reizen", aldus de heerTeeken. Zover is het echter nog niet: men ver wacht dat het nieuwe pand begin de cember 1981 gebruiksklaarzal zijn. Vertrouwen Juist in de noordelijke provincies heeft de instelling van de horecagebieden vruchtbaar gewerkt. Van oudsher was de afstand tussen de afnemers in het. noorden en "de grote brouwerij" vrij groot. Door de gedecentraliseerde aan pak is de relatie sterk verbeterd. Daarbij is het woord "vertrouwen" een sleutelbegrip. De heer Evink daarover: "hier in het noorden is het heel belang rijk om bij het zaken doen zorgvuldig te werk te gaan. Relaties moeten goed begeleid worden. Het karakter van de mensen in Friesland en Groningen, dat ten opzichte van elkaar ook weer verschilt, vraagt om een basis van ver V.l.n.r. de heren P. van der Veen T. Evink, E. Penning en J. Teeken, op het bouwkavel in Grouw. trouwen. Na de instelling van het hore- cagebied zijn de vertegenwoordigers nagenoeg allemaal op dezelfde plaats gebleven, dat is bewust gedaan om de vaak jarenlange relaties niet te verbre ken". Veranderingsprocessen komen in het noorden moeilijker op gang dan in andere streken van Nederland. Ook dat is te merken in de verkoop, bijvoor beeld bij de introductie van een nieuw produkt. "Vaak gaat bij ons de introductie van een nieuw produkt wat langzamer en moeizamer dan elders. Men is over het algemeen nogal merkentrouw en stapt niet zo gauw over op andere produkten. Dat kun je nu goed merken bij de intro ductie van Pur Citron in de horeca. Overigens is dat een produkt dat er zeker zal komen, het kost alleen tijd," vertelt de heer Evink. Distributie De uitgestrektheid van het noordelijke horecagebied heeft tot gevolg dat er in de distributie van de dranken grote af standen moeten worden afgelegd. De horecabedrijven zitten vaak ver uit el kaar, vooral op het platteland. Daar naast kent men verhoudingsgewijs minder afzet per horecapunt dan in andere gebieden. Groningen heeft na melijk het laagste bierverbruik per hoofd van de bevolking, terwijl het ver bruik in Friesland nauwelijks hoger ligt. In het algemeen nemen onze beide biermerken in het horecagebied een goede tot uitstekende plaats in; met name geldt dit voor Friesland en Drenthe. "Bij de werving van horecapunten en bij nieuwe transacties streven wij er naar de positie van het Amstel merk nog wat te verbeteren" verklaart de heer Teeken. "We trachten daarmee al thans in Groningen een actieve politiek te voeren en dat heeft er mede toe geleid dat wij het afgelopen jaar een vrij groot aantal verkooppunten hebben verworven; zij het dat het in lang niet alle gevallen mogelijk bleek dit exclu sief met Amstel te doen". In het horecagebeuren neemt de stad Groningen een heel eigen plaats in. Ruim vijftienduizend studenten druk ken een nadrukkelijk stempel op café's en restaurants in de stad van de Mar tinitoren. Bloeit het café-leven in de stad Groningen, in het noord-oostelijke gedeelte van die provincie is die situatie anders. Daar zijn door de jaren heen veel horecabedrijven opgeheven omdat Skütsjesilen op de Friese meren n in )UW. s zal de ran ken: itste i. Er eer- uur- s in rou- dat ge in is ;che lagt. ver- n de i en trie wat een root

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1980 | | pagina 7