A.L.J. Geene E.P. van Nimwegen C. Duif Den Bosch - Op 17 oktober was het 25 jaar ge leden dat de heer Duif bij Heineken in dienst kwam en op maandag 27 oktober werd dit feit herdacht. Ook hij heeft zoals vele Bossche me dewerkers van het eerste uur zijn opleiding in Rotterdam ge kregen, waarna hij in 1957 als etiketteerder naar Den Bosch kwam. De jubilaris werd met zijn echtgenote ontvangen door de heer Van der Berg. Na het officiële gedeelte ging men naar de bedrijfskantine, waar zich al vele belangstellenden hadden verzameld. De heer Peet, afdelingschef verpakken, sprak hier de jubilaris toe. Hij begon met de vermelding dat de Rotterdamse periode voor de heer Duif een heel gezellige tijd is geweest. "De jubilaris heeft zich doen kennen als een goed vakman, die altijd klaar heeft gestaan voor zijn colle ga's, want hij heeft altijd naast ons en met ons gewerkt", verklaarde de heer Peet. Ook buiten zijn werk had hij belang stelling voor het wel en wee van Heineken, getuige zijn lid maatschap van de O.R., gedurende een geruime tijd. De woordvoerder overhandigde hem namens alle collega's en het kader een enveloppe met inhoud als blijk van waardering Na het dankwoord van de jubilaris zelf, kreeg iedereen de kans hem en zijn familie geluk te wensen. Den Bosch - Op 24 oktober vierde de heer Geene het feit dat hij op de kop af 25 jaar ge leden bij Heineken in dienst trad. De toen malige Rotterdamse brouwerij was de eerste standplaats van de jubilaris. Daarna ging hij in 1957 als kroonkurkman naar onze Bossche vestiging. De heer Geene werd met echtgenote eerst officieel ontvangen door de heer Van der Berg, waarna het gezelschap naar de bedrijfskantine toog. De heer Brouwer, wachtchef verpakken, memoreerde hier dat volgens de collega's uit die tijd de opleiding in Rotter dam inclusief de pendeldienst een leuke tijd voor de jubilaris was. Na overplaatsing naar Den Bosch heeft hij diverse func ties vervuld in de oude bottelarij en na het slopen van de oude colonnes is hij vrij snel terecht gekomen bij de alge mene dienst. De heer Brouwer sprak vervolgens zijn waar dering uit voor het grote verantwoordelijkheidsgevoel en de grote collegialiteit van de heer Geene. Tot slot bedankte de spreker de jubilaris voor zijn volledige inzet in de afgelopen 25 jaar en hoopte hij dat hij de nog volgende jaren met evenveel plezierzijn werkzal kunnen blij ven verrichten. Na de overhandiging van het personeelscadeau, een enve loppe met inhoud, kregen alle aanwezigen de gelegenheid de familie Geene te feliciteren. Leeuwarden - Reeds lang zag de heer Van Nimwegen uit naar de dag van zijn 25 jarig jubileum op vrijdag 24 oktober. Maar eindelijk was hét dan zo ver en arriveerde hij om 4 uur 's middags met zijn echtgenote en 2 dochters met "aanhang" om dit jubileum te vieren. Welkom geheten door de heer Goos werd, voordat de eindelijke receptie begon, uitgebreid over vroeger gepraat. Hoe het allemaal begon en wat de jubi laris allemaal had gedaan. Op de receptie zelf sprak de heer Siemens de jubilaris in een goed gevulde zaal toe. Hij sprak namens het bedrijf zijn erkentelijkheid uit over de wijze waar op de heer Van Nimwegen zijn taak, met name in de kantine, uitvoerde. Vooral zijn gehaktballen krijgen zo langzamer hand landelijke bekendheid, merkte hij op. Namens de perso neelsvereniging waarvan de heer Van Nimwegen een trouw lid is, kreeg hij een mooie schemerlamp aangeboden, waar mee met name mevrouw Van Nimwegen zeer ingenomen was. Hierna werd nog geruime tijd onder het genot van een borreltje genoeglijk nagepraat. Na afloop kon de heer Van Nimwegen op een zeer geslaagd jubileum terugzien. alle aanwezigen gekomen waren om gezellig met hem een biertje te drinken. Ook hij had zich hieraan in het verleden dikwijls "opgeofferd". Het verzoek geen toespraken te willen houden had de consequentie dat hij zelf ook niet veel zei. Hij besloot daarom een ieder, die om welke reden dan ook geko men was, te danken voor de belangstelling en voor de fijne cadeaus. 30

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1980 | | pagina 30