TOT BOEKBINDEN Standaardformulieren Voor het bijhouden van de stamboom bestaan standaardformulieren met vijf tien hokjes. Er wordt gewerkt met een officiële nummering, waarbij de onder zoeker zelf altijd nummer 1 is. Zijn va der is nummer 2, zijn moeder nummer 3, de vader van zijn vader nummer 4 enzovoort. De vader is dus in de num mering altijd het dubbele van zijn zoon. Dit is van belang om door te kunnen nummeren, ook al ontbreken er be paalde voorouders uit sommige takken. Het kostenaspect van stamboomonder zoek moet niet onderschat worden. De leges-kosten perafschrift bedragenf 5,-. Alleen al het verzamelen van de stam boomgegevens kost dus een hoop geld. En dan komen daar nog al die kosten voor zaken als mappen, ordners en archiefkasten bij terwijl ook de reis kosten niet vergeten mogen worden. Van het een komt het ander Het pure stamboomonderzoek, het zoe ken naar dorre gegevens als huwelijks- en geboortedata vond de heer Bitter op een gegeven moment niet meer bevre digend. Door heel Nederland en een gedeelte van Duitsland is hij familie leden afgereisd. De buit was naast vele verhalen ook een groot aantal foto's, brieven en testamenten. Naar aanlei ding van deze vondsten is de heer Bit ter zich in geschiedenis en aardrijks kunde gaan verdiepen. Dorpjes waar betovergrootouders hebben gewoond, blijken nu een wijk van een grote stad te zijn. Een voorvader die in de vo rige eeuw bij het onderwijs werkzaam was, was voor Bitter aanleiding boeken over het onderwijs in die tijd bij het mi nisterie van onderwijs te lenen. Over al le mogelijke beroepen, op het gebied van aardrijkskunde en geschiedenis heeft hij zich uitvoerig geïnformeerd. Bovendien bracht het onderzoek zelf 'bijscholing' metzich mee. Deaktes van rond 1750 zijn in oud-Nederlands ge steld. Vandaar dat Bitter het nodig vond een cursus oud-Nederlands te volgen. Maar naarmate je verder met je onder zoek vordert en je aangewezen bent op de kerkarchieven, krijg je ook te maken met aktes, opgesteld in kerk-latijn. De aktes van rond 1811 zijn daarentegen in het Frans gesteld. Ja, dan moet je je toch wel enigszins in deze talen gaan verdiepen. Uniek boek Bij de meest gebruikelijke vorm van stamboomonderzoek, dus alleen zoe ken naar ouders van ouders van ou ders, laat je natuurlijk heel wat takken van de boom onberoerd; al die broers en zusters van voorouders, en dan nog hun echtgenoten en kinderen. Een heel eind gevorderd met het ge bruikelijke onderzoek, heeft Bitter het idee opgevat alle nakomelingen van bierbrouwer Bitter uit 1754 te volgen. Het waren er honderden, waar hij an derhalf jaar mee bezig is geweest. Na dit karwei is hij aan een nog veel om vangrijker project begonnen: het na zoeken van alle, ongeveer 20, in Neder land voorkomende Bitter-takken. Tij dens dit tijdrovende werk, heeft Bitter het ambitieuze plan opgevat een boek over al die Bitters te schrijven. Op een avond heeft hij gewoon alle telefoon boeken van Nederland gepakt en alle Bitters genoteerd. Vervolgens heeft hij al deze 'familieleden' een brief ge stuurd waarin hij hen van zijn plannen op de hoogte stelde en om zoveel mo gelijk gegevens vroeg. Op de in totaal 300 brieven kwamen 200 reacties. Het boek, dat overigens nog niet uit is, gaat ongeveer 400 pagina's bevatten, waar van de helft zal bestaan uit stambomen en de andere helft gevuld zal worden met wetenswaardigheden over de Bit ters, geschiedenis, streekgeschiede nis, artikeltjes over scheepvaart, de middenstand, bierbrouwen in het ver leden. Het boek komt niet in de winkel, maar wordt tegen kostprijs aan de fa milieleden verkocht in een oplage van 350 a 400. De tekst wordt door Bitter zelf getypt en vervolgens geoffset. Ook het omslag maken en het inbinden wil Bitter zelf doen. Daar gaat hij dan ook nog even een spoedcursus voor volgen. 11

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1980 | | pagina 11