leven voor de kunst wordt gedaan als extra wordt gewaardeerd, maar dat niet de taak van de overheid overgenomen mag worden. Buurtbezit Nadat de burgemeester tot de onthul ling was overgegaan en hij met de heer Heineken en beeldhouwer Noorlander had geproost op "de bierdrinker" - zo als het beeld officieel heet- namen de Crooswijkse kinderen spontaan "bezit" van het bronzen Manneke Pils. Juist ook om de relatie tussen het beeld en de bevolking van Crooswijk' te leg gen, werd op de dag van de onthulling in de Heineken café's in Crooswijk een pilsje getapt voor de "historische" prijs van vijftig cent. Dat gebaar is spontaan opgevat en ook buiten Crooswijk heeft Manneke Pils in de horeca zijn weer klank gevonden. Het verhaal gaat dat een café-houder, die op donderdag zijn sluitingsdag had, vrijdags door zijn klanten aan de jas werd getrokken om toch alsnog het goedkope feestpilsje te tappen. Water en bier In de Raadskelder werden de genodig den -waaronder de leden van de onder nemingsraad Rotterdam- na de onthul ling ontvangen. Daar bood de heer Hei neken burgemeester Van der Louw een kristallen pul met inscriptie aan. Dit ca deau liet de heer Heineken vergezeld gaan van enkele dankwoorden waarin hij een aantal belangrijke gebeurtenis sen in de geschiedenis van Rotterdam en Heineken de revue liet passeren. Zo was in de Tweede Wereldoorlog het hoofdkwartier van de Binnenlandse Strijdkrachten in de brouwerij geves De heer Heineken in gesprek met leden van de OR Rotterdam Pijpers en Tamboers van het Corps Mariniers tigd. Er werden in de brouwerij miljoe nen warme maaltijden bereid voor de hongerige Rotterdammers tijdens de oorlogsjaren. En in de zestiger jaren was het zoutge halte van het gemeentelijk drinkwater zö opgelopen, dat het nauwelijks drink baar meer was. De welwaterkranen van de brouwerij zijn toen opengezet voor de bevolking. In vier dagen tijd werd aan ruim twaalfduizend mensen een kwart miljoen liter helder bronwater uitgereikt. En hoewel de brouwerij nu gesloten is, laat Heineken Rotterdam niet in de steek, zo verzekerde de heer Heineken de heer Van der Louw. Hij wees daarbij op de commerciële vestiging die Heine ken in Rotterdam heeft (de horecage- biedsvestiging) en op de belangrijke af deling exportverschepingen, die ervoor zorgt dat zeer aanzienlijke hoeveel heden export-bier via de Rotterdamse haven op hun bestemmingen terecht komen. Informele receptie Na het officiële gedeelte, waarin de heer Heineken ook de beeldhouwer Huib Noorlander dankte en een gegra veerde bierpul overhandigde en waarin generaal Den Haan van het Corps Mari niers als dank voor de muzikale onder steuning een envelop met inhoud kreeg ten behoeve van de bouw van een ma quette van de Maasbrug, bleven de genodigden tijdens een gezellige re ceptie bijeen. De leden van de ondernemingsraad Rotterdam ontmoetten daarbij op ongedwongen wijze de heer Heineken. Brussel z'n Manneke Pis, Rotterdam z'n Manneke Pils, hoewel de heer Hei neken deze bijnaam voor het stand beeld "de bierdrinker" als een Belgen grapje bestempelde... Burgemeester Van der Louw ontvangt uit handen van de heer Heineken een pul met inscriptie 5

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1980 | | pagina 5