vers van 1 vat Heineken France S.A. Redactrice vindt haar stek Bij de voorpagina: Het door de heer Heineken aangeboden beeld Manneke Pils, wordt door burge meester Van der Louw in Rotterdam onthuld. Bij de achterpagina: Gravure van rond de eeuwwisseling van de brouwerij aan de Stadhouderskade te Amsterdam op de hoek met de Ferdi nand Bolstraat. 31STE JAARGANG NR. 9 NOVEMBER 1980 PERSONEELSBLAD VAN HET HEINEKEN CONCERN Verschijnt 10 keer per jaar Redactie-adres: Postbus 530, 2380 BD Zoeterwoude Tel.071-8148 70, 8142 88, 8142 49 REDACTIE: E.C.Bouwmeester (hoofdredacteur) Yvonne van Stek-Sanders Harriët Peteri REDACTIECOMMISSIE: Mr. J.Th. Kappelle H.F.M. Coebergh R.G.H. Elfrink Mr. L.M. Pahud de Mortanges Ir. J.B.R. Schwietert J. Siep H.A.H. Verlinden CORRESPONDENTEN: Amsterdam (Stadhouderskade): J.A. Schiphorst Amsterdam (Mauritskade): R.G. Louwinger Bunnik: J.P.J. Rijnsoever Hattem: A.J. Voortman 's-Hertogenbosch: C. Timmers Leeuwarden: B.W. Siemens Rotterdam (Crooswijksesingel): A.H. Pols Zoetermeer: F.G.A.M. Roolaart Zoeterwoude: H. Klein Zwolle: L.J. van Rhijn Teneinde de Heineken identiteit van het concern in Frankrijk duidelijker naar voren te brengen zijn met ingang van 2 september jongstleden de werkzaam heden, zoals deze werden verricht door Alsacienne de Brasserie S.A. (Albra), voortgezet door Heineken France S.A. De heer H.H. Steneker, voordien Hoofd Interne Accountantsdienst, is per 1 no vember benoemd tot Directeur van de Stichting Heineken Pensioenfonds. De redactrice van Vers van 't Vat, Yvon ne Sanders, staat m.i.v. dit nummer onder een andere naam vermeld. De reden is een blijde: op 29 september trad zij in het huwelijk met Tonny van Stek. Van harte proficiat! De redactiecommissie Overname van de gehele of gedeeltelijke inhoud van dit blad is slechts toegestaan na verkregen toestemming van de concern stafdienst Public Relations, tel. 020-70 22 57. 1 Voorpagina 2 Colofon; inhoud 3 Manneke Pils 6 Het horecagebied Utrecht 9 Eén uit 6-duizend: H. van Leu ven uit Amsterdam. 10 Nieuwe spoelmachines in Den Bosch 11 Nieuws uit het buitenland 14 De hobby van P.A. Boesten: karting 16 Parlant du vin 18 Verenigingsnieuws met voet bal, zwemmen, hockey, tafel tennis en de foto van de maand 21 Ideeënbus met verloting van de 2e kwartaalprijs van de ideeënbus-wedstrijd 23 Jubilea en pensioneringen 25 Kroniek 26 Proost 28 Achterpagina Kopij en foto's voor Vers van 't Vat 1/81 dienen uiterlijk 8 december a.s. binnen te zijn.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1980 | | pagina 2