J. Liebrand G.M.H. Hoogervorst J.C.F. Moors J.Th. Tulleners Amsterdam - Het officiële gedeelte ter gelegen heid van het 25-jarig jubileum van de heer Tulleners op 1 september j.l. vond plaats in het leslokaal van de Mauritskade. In gezelschap van vrouw en kinderen, mevrouw Anema en de heren Beu kers en Schalm, kreeg de jubilaris de speld en enveloppe overhandigd door de heer Jellema. Hierna begaf het gezel schap zich naar de kantine van de Mauritskade, waar een zeer gezellige, informele receptie plaatsvond. Van de colle ga's ontving de heer Tulleners een schitterende fiets. Ook voor mevrouw Tulleners was het een leuke gelegenheid vele oude bekenden te begroeten, aangezien zij ook werkzaam is geweest op het expeditiekantoor van de Mauritskade. Den Haag - De heer Hoogervorst werd op 4 september j.l. in gezelschap van zijn vrouw en drie kinderen, ter gelegenheid van zijn 25-jarig jubileum, door de dames Wijninga en Anema en de heren De Groot, Combée en Niessen ontvangen in het verkoopkantoor te Den Haag. De lange loopbaan van de heer Hoogervorst heeft in 1979 geleid tot de benoeming als hoofd administratie van het horecagebied Den Haag. Aansluitend op deze ontvangst vond de receptie plaats waar bij de heer De Groot de speld en de enveloppe overhandigde. Een groot aantal collega's en bekenden van vroeger had zich op de receptie verzameld, zodat deze zonder meer geslaagd kan worden genoemd. Den Bosch Eigenlijk was het op 4 juli jl. 25 jaar geleden dat de heer J.C.F. Moors bij Hei- neken in dienst trad, maar door privé-omstan- digheden werd dit feit eerst op vrijdag 29 augustus jl. gevierd. De jubilaris, vergezeld van zijn echt genote, werd het goud opgespeld door Ir. Scheltema in aan wezigheid van Ir. van Rossem. In de bedrijfskantine opende de heer Van Werven de recep tie, waarna de heer Peet het woord nam. De heer Peet uitte zijn dank voor de inzet, inbreng en betrokkenheid voor het werk, die de heer Moors altijd getoond heeft en sprak tevens zijn waardering uit dat deze een van de oudste leden is van de Heineken Fanfare en daarbij deel uitmaakt van de Carna valsclub "de Jeppers". Ook zat hij een paar jaren in de Ondernemingsraad in de beginperiode. De bijdrage van de collega's en het overige personeel zat in een couvert, die hij met behulp van een ladder van een groot nagemaakt bierblikje moest afhalen. Na de persoonlijke feli citaties kwamen "de Jeppers" binnen marcheren om de jubi laris een muzikale hulde te brengen en bleef men nog enige uren gezellig bijeen. Amsterdam - Op maandag 1 september was het precies 25 jaar geleden dat de heer Liebrand in dienst trad bij Heineken. Reden dus om dit op gepaste wijze te vieren. De jubilaris werd met vrouw, dochter en zoon op de brouwerij ontvangen door me vrouw Ketting en de heren Wijhenke, Kamps, Matseren Bolt- hof. Tijdens een gezellig onderonsje werden de gouden speld en de gebruikelijke enveloppe door de heer Wijhenke aan de jubilaris overhandigd. In de Kuiperij vond hierna een informele receptie plaats. Op verzoek zouden geen speeches worden gehouden, doch een enkel woord van dank werd ge sproken door de heer Matser. Hij bood ook het personeels- cadeau aan, een prachtige sportfiets. Overbodig eigenlijk om te vermelden dat het nog enkele uurtjes gezellig was in de Kuiperij. 24

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1980 | | pagina 24