Afscheid F.A. Oliedam Afscheid D. de Leeuw F.W.K. de Jong J. Muider Hattem - Onder grote belangstelling nam de heer De Leeuw op vrijdag 29 augustus 1980 afscheid van de vestiging Hattem, gebruik makend van de overbruggingsregeling. De heer De Leeuw was vergezeld van zijn vrouw, zijn zoon, dochter, hun echtgenoten en kleinkinderen. Door de heren Zwaagstra, Woudt en Van Giessen werden de heer De Leeuw en familie ontvangen waarna de heer Zwaagstra in zijn af scheidsspeech 10 jaar dienstverband van de heer De Leeuw bij De Zwarte Kip in herinnering bracht. Tijdens de druk be zochte receptie overhandigde de heer Woudt namens het personeel het afscheidscadeau, waarna velen van de gele genheid gebruik maakten de heer De Leeuw persoonlijk te bedanken en een gelukkige toekomst toe te wensen. Amsterdam - Op 31 augustus j.l. bereikte de heer Oliedam de 65-jarige leeftijd. Ter gelegenheid van dit feit werden hij en zijn echtgenote die dag thuis bezocht door mevrouw Wohl gemuth en de heren Spoor, Faber en Schiphorst. Onder het genot van koffie met gebak werden door de heer Oliedam een aantal anecdotes aangehaald uit zijn loopbaan bij de brouwerij. Reeds in 1942 trad de heer Oliedam in dienst van Heineken en direct ging zijn voorkeur uit naar het magazijn, alwaar hij zijn gehele dienstverband zou blijven. De laatste jaren was hij niet meer in actieve dienst, doch veelvuldig was hij bij zijn collega's te vinden. Van hen ontving hij dan ook een enveloppe met inhoud en de allerbeste wensen voor de toekomst. Amsterdam - Op vrijdag 29 augustus j.l. ontving de heer Kruidenier op zijn kamer de heer en mevrouw Mulder ter gelegenheid van het 25- jarjg jubileum. Hierbij waren aanwezig me vrouw Van Kooten, de heren Gieling, Louwinger, v.d. Pal, Plat, Veen en Van Vreeswijk. In een gezellige ongedwongen sfeer werden herinneringen opgehaald uit de tijd toen de ju bilaris nog als slijter werkzaam was. Sedert 1975 is hij werk zaam aan de Mauritskade, waar hij thans een functie vervult op het Bedrijfsbureau. Nadat de heer Kruidenier de gebrui kelijke officiële handelingen had verricht, nam de heer Gie ling kort het woord en overhandigde het afdelingscadeau aan de jubilaris en aan zijn vrouw een boeket bloemen. Vervolgens brachten de heer en mevrouw Mulder een bezoek aan het Bedrijfsbureau, waar mevrouw kennis maakte met de collega's van haar man en de sfeer van de afdeling kon proe ven. De jubilaris en zijn vrouw werden bij het vertrek van de brouwerij hartelijk uitgezwaaid door alle collega's, om verder de dag in familiekring te vieren. Den Bosch - Op vrijdag 22 augustus j.l. vierde de heer De Jong zijn 25-jarig dienstjubileum, dat officieel op 17 augustus al bereikt was. In 1955 is de jubilaris in dienst gekomen bij de Amstelagent Van Wees, die in 1967 overgenomen werd door Amstel. In 1973 werd drankenhandel Liebrand in Den Bosch zijn nieuwe werkgever en in juli 1979 werd hij aangesteld als hoofd administratie van het Horecagebied Midden-Brabant. Na de officiële ontvangst door de heer Janssen toog het ge zelschap naar de Cambrinuskelder. In zijn speech stelde de heer Janssen vast, dat de jubilaris een prettige medewerker is, die zijn werk nauwgezet verricht en door zijn inzet nog heel wat zal kunnen betekenen voor de verdere groei van het Horecagebied Midden-Brabant. Buiten zijn werk is de heer De Jong in het verenigingsleven van Valkenswaard ook geen onbekende, constateerde de heer Janssen nog. Tot slot over handigde deze hem namens het personeel een tourfiets en hoopte, dat hij daarmee van de mooie natuur rond zijn woon plaats Valkenswaard zou kunnen genieten. Onder de vele gasten, die van hun belangstelling blijk hebben gegeven, bevond zich de burgemeester van Den Bosch, Mr. van Zwieten, als oud-burgemeester van Valkenswaard. Na het dankwoord van de jubilaris, kreeg iedereen de gelegenheid om de heer De Jong persoonlijk de hand te drukken. 23

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1980 | | pagina 23