die de eeuwen hebben doorstaan, ge tuigen van de macht die van deze seig- neurie eertijds moet zijn uitgegaan. De familie Sztark woont in een voormalig bijgebouw, vroeger dienend als bakke rij maar nu geheel aan de eisen van on ze tijd aangepast als woning. Enkele van de arbeiders wonen in de gebou wen terzijde, waar vroeger in lange rijen naast elkaar de pelgrims sliepen. "Le vignoble" (de wijngaard) De leeftijd van de wijnstokken, verdeeld over verschillende percelen, varieert van één tot vijftig jaar. Met een zekere piëteit bekijken we zo'n oude wijngaard waar al heel wat stokken na jaren pro- duktief te zijn geweest, zijn uitgevallen. Er zijn lege plekken ontstaan maar de zeer sterke zijn overgebleven en bren gen de mooiste wijnen voort, die ge mengd zullen dienen om hun rijkdom aan de wijn van jongere planten te ver lenen. Heel anders ziet een jonge aanplant er uit. Daar staan dunne staken met aan de voet onooglijk kleine twijgjes, nau welijks zichtbaar met slechts een enkel blad rondom beschermd door gaas te gen konijnen en andere dieren die mal se plantjes zouden opknabbelen. Gewijde grond is het waar de geschie denis voortleeft in vondsten die erop wijzen dat de Romeinen hier reeds zorgden voor toevoer van water met uit steen gehouwen goten. Erzijn overblijf selen van wat eens broeikassen moeten zijn geweest. Een duiventoren met daarin als zeer zeldzaam geworden cu riositeit een ronddraaiende ladder. Pri mitief werd dit toestel honderden jaren geleden gemaakt uit onbewerkte boomstammetjes, die rond een vertica le as draaien. Aan de binnenkant van de muren zijn kleine ruimten uitgespaard waarin het duivenpaartje eertijds nes telde. Met behulp van de ronddraaiende ladder kon men de jonge duiven pak ken die golden als een bijzonder lekker nij. Daarnaast was de mest van de dui ven een hoog gewaardeerde gift aan de bodem van de wijngaard, waarmee met overleg moest worden omgegaan om dat een te sterke concentratie de kwali teit van de vruchten zou kunnen scha den. Gaande langs zijn bezit, wijst de heer Sztark met verontwaardiging op de aangrenzende wijngaard, waar men met bestrijdingsmiddelen alle onkruid heeft vernietigd. Sporen van dit soort bestrijdingsmiddelen zijn gevonden in wijnen die al drie jaar op fles waren. Op d'Aiguilhe wordt het onkruid omge woeld met een soort eg, die achter een tractor is gespannen. Er staan niet minder dan 107.000 wijn stokken aangeplant in de wijngaarden die tot het kasteel behoren. In Frankrijk noemt men een eigenaar die zelf oogst en verwerkt: "Propriétaire récoltant" Zo onderscheidt men een "proprié taire", d.i. meestal de wijnboer die zijn druiven aan de handelsfirma verkoopt, en de "négociant" die de druiven of de most of de nog niet gebottelde wijn ver der bewerkt en in de handel brengt. Geconcentreerd proeven Drie functies dus die de heer Sztark alle zelf vervult; hij is dus proprétaire récol tant. Voor de lezers die zich interesseren voor gedetailleerde gegevens hier nog wat getallen en technische bijzonder heden. Totale aanplant 18 ha waarvan 2 ha jon ge aanplant. Aanplant per ha 5350 pieds =druivestokken. Ruimte tussen de rijen 1.50 mtr., ruimte tussen de planten 1.20 mtr. Tot nu toe genoteerde maximum opbrengst 58 hl per ha. De gemiddelde opbrengst per ha is 47 hl wijn die gewonnen wordt uit de drui- vesoorten: Merlot 50%, Cabernet Sauvignon 25%, Cabernet Franc 25%. Hier in de Saint-Emilion noemt men de laatste Bouchot. Merlot is de druivesoort (Frans "cépage") die vooral voor de Saint- Emilion-wijnen wordt gebruikt. Het is een vroegrijpende druif die soepele mil de wijnen geeft. Op zichzelf en alleen gebruikt zonder menging zou deze wijn snel vermoeien, hij heeft wat meer zu ren nodig en die worden verkregen uit de kleine maar krachtige Cabernets die wijnen voortbrengen die vrij fors zijn en langere rijping nodig hebben en later dan de Merlot rijpen. De wijnen worden al naar gelang het oogstjaar twee of drie jaar op eiken fus ten "opgekweekt". Alweerzo'n vakterm die er op wijst dat een constante zorg de nog niet gebottelde wijn moet bege leiden. Dit bleek al min of meer uit het aangehaalde citaat "Les Grands Vins de Bordeaux". Ik kan niet genoeg wij zen op de waarde van het oude am bacht, dat hier nog in ere wordt gehou den. Ondanks de voortdurende span ning die op een wijnbedrijf gedurende de produktieperiode altijd aanwezig is, gaat er een vertrouwenwekkende rust van uit. Men heeft het Potter indertijd nogal kwalijk genomen dat hij schreef: "hoe genoeglijk rolt het leven eens ge- rusten landmans heen." Ik merk nu zelf hoe gemakkelijk iemand in de verlei ding kan komen om deze voorstelling van zaken te geven voor hard werken met veel risico. De zorgvuldigheid waarmee de heer Sztark omgaat met zijn wijnen, komt ook tot uitdrukking op de etiketten waarmee hij zijn mon- sterflessen voorziet. Van geen enkele andere leverancier ontvangen wij zo veel informatie over het geboden pro- du kt. Ook zonder aanwending van kostbare reclamecampagnes moet het mogelijk zijn deze noeste vlijt te belonen door voldoende vraag naar dit nog bestaan de kwaliteitsprodukt uit de Bordeaux, dat bovendien nog redelijk betaalbaar is ook. Met gepaste trots en zeer terecht schrijft de heer Sztark op zijn etiketten voor het oogstjaar 1975: "Vinification traditionelle Vieillissement de trois arts en foudres de chêne." 17

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1980 | | pagina 17