NIEUW BROUWHUIS IN MALEISIË Tijdens hun bezoek aan Zoeter- woude op 11 augustus 1980, wer den de heer Katik Soeroso, lid van de directie van P. T. Perusahaan Bir Indonesia, en zijn vrouw ontvan gen door de heren Den Hond en Sarphati in aanwezigheid van hun echtgenotes. De brouwerij te Kuala Lumpur, een pro- duktie-eenheid van Malayan Breweries Ltd., werd in 1961/1962 gebouwd en had toen een capaciteit van 160.000 hl pilsenerbier en 60.000 hl stout per jaar. Tussen 1962 en 1979 is door enige klei nere kelder-aanpassingen en een effi ciëntere procesvoering, een capaci- teits-uitbreiding gerealiseerd. Deze werd afgerond met een uitbreidings- projekt in 1979/1980, verwezenlijkt door M.B.L. in samenwerking met H.T.B., waardoor de capaciteit van de brouwerij nu 450.000 hl bier per jaar bedraagt. Het uitbreidingsprojekt bestond uit de gedeeltelijke vervanging en de vergro ting van de bestaande bottelarij door toevoeging van een nieuwe bottellijn, installatie van 4 conische gist/lager- tanks met een capaciteit van 1560 hl en uitbreiding van magazijnen en energie voorzieningen. Aan het bestaande brouwhuis werd een twee-ketel brouw huis van 220 hl toegevoegd. Op de foto ziet u een deel van de brouwerijstaf in de bedieningsruimte van het brouwhuis bijeen ter gelegenheid van het eerste brouwsel. Ook het H.T.B. installatie team onder leiding van de heer J.G. van Dalen (montageleider) is hierbij aan wezig. Brasserie de Brazzaville S.A. - Volksrepubliek Congo De heer P. Kool is op 5 september naar Brazzaville vertrokken om daar de bedrijfsleider tijdens diens verlof te vervangen. Bralima S.A.R.L. - Zaïre De familie H.G. Liebetrau is na het verlof vanaf 8 augustus in Europa doorgebracht te hebben, op 8 september naar Kinshasa terugge keerd. Na verlof zijn achtereenvolgens naar Kinshasa vertrokken de familie R. Wille op 20 augustus, de heer H. Rodenburg op 28 augus tus en de families C.D.M. Koopmans en L.P. Jolie op 5 september. De heer A.J. Denissen vetrok op 31 augustus met Mbandaka als be stemming. Hij gaat daar als Chef Technische Dienst werken. Op 21 september reisde ook zijn gezin naar Mbandaka. De familie W. Meijer keerde op 11 september terug naar Kinshasa, gevolgd door de familie E.W. Bennedieop 12 september naar Kisangani vertrok. Tevens reisden de families J.H.J. van der Zande (op 14 september) en G.J.M. Konincks (op 15 september) respectievelijk naar Kinshasa en Mbandaka terug. Reizend in tegengestelde richting kwam de heer H.F.M. van Grinsven op 7 september uit Kinshasa met verlof. De heer Peterse is op 16 september uit Kisangani aangekomen met verlof. Bralirwa S.A.R.L. - Rwanda De familie H. Otter heeft op 14 september Nederland weer verlaten na hun verlof. Brarudi S.A.R.L. - Burundi De familie J. de Jager is op 31 augustus na verlof naar Bujumbura teruggekeerd. Eveneens reisde de familie S. Sikkema met dezelfde bestemming terug, echter op 2 september. Malayan Breweries Pte. Ltd. - Maleisië De familie A. Moerkerken is op 29 augustus naar Kuata Lumpur ver trokken. De heer J.G. van Dalen is op 16 september definitief uit Kuala Lumpur in Nederland teruggekeerd. Heineken Oceania Pte. Ltd. - Singapore De familie L. van de Minne is op 17 september teruggegaan naar Singapore na hier het verlof doorgebracht te hebben. P.T. Brasserie de l'lndonésie - Indonesië De heer L.E. Schilling is op 20 september teruggekeerd naar Medan. Cerveceria Vegana S.A. - Dominicaanse Republiek Na verlof is de familie A.B. Rutgers op 4 september naar La Vega teruggereisd. Windward and Leeward Brewery Ltd. - Windward Islands Op 4 September is de heer A. Nijhof als vervangend Chief Engineer naar St. Lucia vertrokken. Ook de heer Ph. Nagelhout is, met zijn vrouw naar St. Lucia gereisd en wel op 23 september. De heer Nagel hout is tewerkgesteld als Produktieleider. Op 9 september is de heer L. Teule naar Nederland vertrokken met verlof. Surinaamse Brouwerij N.V. - Paramaribo Na genoten verlof is de familie H.W. Heilbron op 5 september naar Paramaribo teruggekeerd, evenals de familie F.J.H. Jie-a-Looi die op 25 september uit Nederland vertrok. De familie W.R. van der Jagt heeft van 22 augustus t/m 14 september verlof in Nederland genoten. De resterende verlofdagen worden buiten Europa doorgebracht. 13 I I

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1980 | | pagina 13