gigantisch transport van 8 mammoet tanks noodzakelijk, qua vorm en groot te identiek aan de onlangs in Zoeter- woude geplaatste tanks, de zogenaam de "Dikke Bertha's". Deze ruim 15 m lange en 55 ton wegende tanks met een diameter van ruim 7 m, afkomstig van de machinefabriek Stork in Hengelo, zijn met het binnenschip de "Tendi III" over de Rijn naar Lauterbourg nabij Straatsburg vervoerd en vandaar met enorme opleggers, via een ruim 35 km lang traject, naar de brouwerij in Schiltigheim. Negen overheidsdiensten moesten hun goedkeuring en medewerking ver lenen, hulpwegen moesten worden aangelegd, bedrading van hoogspan ning, spoorwegen, telefoon etc. moest tijdelijk worden weggenomen. Ondanks al deze moeilijkheden is men er op een voorbeeldige franse wijze in geslaagd de 8 mammoet-tanks, zonder enige beschadiging, af te leveren. Echter niet alleen de brouwerij in Schiltig heim wordt vernieuwd en uitgebreid ook onze brouwerij in Mutzig wordt thans op grote schaal gerenoveerd. Naast de reeds verleden jaar in bedrijf genomen volledig geautomatiseerde fustenafvulinstallatie, met een capa citeit van 400 fusten per uur, worden thans de voorbereidingen getroffen om begin 1981 voor produktie gereed te hebben: -nieuwbouw vergistingskelder (4 "kleine" apollo's van ieder2500 hl) -nieuwe installaties voor luchtbehande ling, C02 recuperatie, koeling, elec- trische hoog- en laagspanning wateropslag en behandelingsinstal latie -nieuwe wortkoelingsinstallatie -nieuwe centrale leidingsbruggen Ter illustratie van de Mutzig activitei ten zjet men op bijgaande foto een overzicht van de vereiste bouwkundige voorzieningen voor het plaatsen van de nieuwe Apollo-tanks. Voorbereidingsactiviteiten te Mutzig. De tanks liggen klaar om geplaatst te worden. Nigerian Breweries Ltd. - Nigeria De heer W. Kool en de familie C.P. Westra zijn niet, zoals in het vorige Vers van 't Vat vermeld stond, op 15 en 18 augustus naar Lagos ver trokken, maar juist uit Lagos in Nederland aangekomen om verlof te houden. Inmiddels zijn de heer W. Kool op 11 september en de fami lie C.P. Westra op 12 september naar Lagos teruggegaan. Na genoten verlof is de familie A. Kruyer op 29 augustus naar Lagos terug gekeerd, gevolgd door de heer F.G.R. Lefebvre, die op 11 september en de familie J.M. van der Kamp, die op 18 september reisden. De heer P.H.A. Kemp is op 25 augustus naar Kaduna vertrokken om als Brewing Instructor te gaan werken. Zijn gezin is hem op 12 sep tember gevolgd. Heineken France S.A. - Frankrijk Op 4 augustus is de heer P.A.A. van Kampen naar Straatsburg ver trokken om daar tijdelijk de functie van afdelingsmontageleider te gaan vervullen. Op 5 augustus is de heer J. Wesdorp uit Straatsburg vertrokken. Na vakantie is hij op 25 augustus in Nederland aangeko men. De heer Wesdorp zal niet naar Straatsburg terugkeren. De heer J.D. Verwey is op 1 september naar Straatsburg vertrokken om daar tijdelijk als montagespecialist werkzaam te zijn. Oy Mallasjuoma - Finland De heer C.B. van Driel van Wageningen is op 19 september met een deel van zijn gezin naar Lahti vertrokken om daar als Technological Controllertegaan werken. Brasseries du Maroc S.A. - Marokko Na het verlof is de familie J.W.J. van der Eijk op 14 september naar Marokko teruggereisd. DreherS.p.A. - Italië De familie P. van Dongen Torman is op 14 september definitief uit Milaan teruggekeerd. Sierra Leone Brewery Ltd. - Sierra Leone Op 21 augustus is de heer J.H. van Mameren naar Freetown vertrok ken om daar, na een inwerkperiode, de functie van Brewery Manager van de heer H. de Goederen over te nemen. Op 16 september is er een dochtertje Jolanda Annemarie bij de fami lievan Mameren geboren. 12

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1980 | | pagina 12