MAMMOET-TANKS VOOR HEINEKEN-FRANCE (v/h ALBRA) MEUWSU1THET UITEftlLAND Voor velen binnen Heineken zullen de nieuwbouwactiviteiten in onze franse brouwerijen te Mutzig en Schiltigheim goeddeels ongemerkt voorbij gaan. Sinds enkele jaren bezit de brouwerij te Schiltigheim een veelzijdige fles- sencolonne met een totaal capaciteit van 80.000 flessen per uur, voor het ver werken van het meest uitgebreide assortiment flessen en verpakkings soorten binnen ons concern. Plannen voor verdere renovatie en uit breiding van deze brouwerij zijn via een aantal overheidsprocedures thans definitief goedgekeurd. De eerste fase van deze nieuwbouw plannen betreft het vergroten van de bestaande lagercapaciteit, alsmede het installeren van een tweede nieuwe fles- sencolonne, eveneens met een capaci teit van 80.000 flessen per uur. Bovendien worden de bestaande instal laties zodanig aangepast, dat aan de hoogste kwaliteitseisen kan worden voldaan. Bovengenoemde installaties zullen begin 1981 in bedrijf worden ge nomen. De tweede fase zal een verdere renova tie en uitbreiding van de brouwerij om vatten. Deze fase zal, zoals thans ge pland, gereed zijn in begin 1984 en om vat de nieuwbouw van moutaanname, reiniging en transport; een 5-ketel brouwhuis met een uitslag van 1000 hl, een nieuw dienstgebouw ten behoeve van procesvoering en energievoor ziening en opnieuw een grote kelderuitbreiding. Het ontwikkelde masterplan voor deze brouwerij maakt een verdrievoudiging van de capaciteit mogelijk. De kelderuitbreiding is thans in volle gang en maakte ondermeer een 11

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1980 | | pagina 11