NIEUWE SPOELMACHINES IN DEN BOSCH Zaterdag 6 september zijn twee nieuwe spoelmachines geplaatst in colonne 7 van de brouwerij in Den Bosch. Twaalf transporten met diepladers van uit Asse bij Brussel hadden reeds een week eerder plaatsgevonden om de twaalf delen waaruit de beide spoelma chines worden opgebouwd, af te leve ren. Op de dag voorafgaande aan het hijswerk was naast de bottelarij al een kraan geplaatst met een hefvermogen van 250 ton. Diverse voorzieningen wa ren nodig om deze zware kraan op te stellen. Uit het dak van de bottelarij was een lichtkap verwijderd waardoor de zware delen naar binnen gehesen moesten worden. Enerzijds was hierbij het pro bleem dat de delen over een afstand van 50 meter naar binnen moesten wor den gehesen, anderzijds, dat het ge wicht van de zwaarste stukken 11 ton Torenhoog stak de kraan bo ven het brouwerij kantoor uit. De laatste sectie wordt neergelaten. 10 Overzicht tijdens de plaatsing. bedroeg. De kraan was hiervoor uitge rust met een giek van 72 meter. Deze stak torenhoog uit boven het hoogste punt van de brouwerij. Aangezien de speling in de dakopening ten opzichte van de onderdelen slechts 8 centimeter bedroeg, diende men zeer nauwkeurig te werk te gaan. De moeilijkheid hier bij was dat de kraandrijver geen zicht had op datgene wat hij deed. In tegen stelling tot de voorafgaande dagen, toen er nogal sterke wind stond, was het deze dag stralend weer. Het gehele hijswerk verliep zeer vlot. Omstreeks twee uur 's middags werd het laatste stuk geplaatst. Den Bosch beschikt hiermee over twee nieuwe spoelmachi nes met een totaal capaciteit van 48.000 flessen per uur, die colonne 7 weer tot een volwaardige "dual purpose" colon ne maken. Het was krap maar het ging precies.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1980 | | pagina 10