moesten de partijen zoveel mogelijk games zien te bemachtigen. Met veel inzet werden de ballen over het net ge knald, waarbij zuivere smashes en vol ley's geplaatst werden. De sterk spelen de Rotterdammers wisten tenslotte dit spannende onderdeel te winnen. Tafeltennis en badminton Het smalle laantje achter de tennisba nen uitlopend, kom je bij de kantine van de Frans Ottenhal. Zittend achter een drankje in deze kantine, sloeg het pu bliek twee vliegen in één klap: vanaf de ze plek was zowel het tafeltennis als het badminton goed zichtbaar. De tafeltennis-tafels stonden in een lange rij naast elkaar opgesteld. Ener giek sprongen de tafeltennissers naar het heen en weer flitsende balletje. Drie spelers van een vestiging speelden telkens tegen alle drie de spelers van een andere vestiging, waarna nog één dubbel gespeeld werd, zodat er in totaal 10 partijen werden gespeeld per team. Daarna mochten dan tegen een andere vestiging, aangezien ook alle vestigingen tegen elkaar speelden, an dere spelers-ingezet worden om krach ten te sparen of om juist extra sterk uit de bus te komen. Hoewel het niveau tussen de spelers onderling nogal ver schilde, \yas over de hele linie het peil sterk vooruit gegaan vergeleken bij voorgaande jaren. Waren het toen Am sterdam en Den Bosch die zonder enige tegenstand de punten in huis haalden, nu moesten zij wel degelijk vechten voor hun respectievelijk eerste en twee de plaats. Met het vinnige getik van de tafeltennis- balletjes in de oren, werkten de bad- minton-spelers hun programma af. Op merkelijk was dat in dit onderdeel een flink aantal vrouwen uitkwam, zowel in enkel- als in dubbelspelen. De spelers hadden ongeveer 30 minuten de tijd om hun krachten te meten. Sierlijk en snel vlogen de shuttles heen en weer. Hoge sprongen werden gemaakt om de shuttle onhoudbaar binnen de lijnen van het vak van de tegenstander te krij gen. Dat er binnen de personeelsver enigingen flink getraind wordt, was ge zien de prestaties duidelijk. Attracties Voor de introducé(e)s van de deel nemers stond een twee uur durende rondvaart als extra attractie op het pro gramma. Vanaf de steiger van het Olympisch stadion vertrok op drie ver schillende tijdstippen de boot om een zeer uitgebreide trip door de grachten en havens van Amsterdam te maken. In de grote feesttent naast het Olym pisch Stadion had men 's middags alle gelegenheid actief bezig te zijn met ballen gooien, ringwerpen, sjoelen, koppensnellen en balschieten. De orga niserende personeelsvereniging Am sterdam loofde ter gelegenheid van haar 60-jarig bestaan voor elk 'goed' spel een lotnummer uit, waarop 's avonds een van de tien prijzen kon vallen. En dan.... Na een hele dag van actief bezig zijn keken alle deelnemers reikhalzend uit Spanning in de Frans Ottenhal Op weg naar de Amster damse grachten In of uit? Grote nauw keurigheid bij het tellen van de einduitslag 8

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1980 | | pagina 8