MR. J. SIERTSEM A Sinds eind maart van dit jaar is mr. J. Siertsema directeur Personeelszaken van Heineken. Teneinde ons personeel nader met hem te laten kennismaken, heeft de redactie een vraaggesprek met de heer Siertsema gehad, dat u op deze en de volgende pagina aantreft. Een eerste vraag aan de heer Siertsema was, welke functies hij vervulde, voor dat hij tot directeur Personeelszaken werd benoemd. Zijn antwoord luidde: "Voordat ik vijf jaar geleden bij Heine ken kwam, werkte ik gedurende tien jaar in de textielindustrie. Bij Heineken ben ik begonnen in de toenmalige Divi sie Internationaal, waarbij Europa mijn werkgebied was. Na ruim een jaar ben ik overgestapt naar de Groep Fris dranken, voornamelijk werkend vanuit Bunnik. En nu dus Personeelszaken, welke dienst centraal vanuit Zoeter- woude werkt. Telkens weer nieuwe mensen om mee te werken, nieuwe si tuaties en nieuwe ervaringen, iets wat ik als uitermate boeiend ervaar. Voor mijn gezin (echtgenote en drie zoons in de leeftijd van 17, 20 en 22 jaar) hielden die veranderingen ook vaak een om schakeling in, want men moest er wel even aan wennen vader telkens weer met andere verhalen uit een heel ander werkgebied thuis te horen komen". Hoe kijkt u nu, na bijna een half jaar, tegen uw werk aan? "Mijn eerste ervaringen zijn zeer posi tief. Ik ben bezig om met alle mensen die binnen Personeelszaken werkzaam zijn in een persoonlijk gesprek kennis te maken. En dan óók met degenen, die in de randgebieden, zeg maar in de sfeer van Personeelszaken, actief zijn, zoals de bedrijfsartsen en tandartsen. Het team mensen, dat in het aan mij toevertrouwde gebied werkt, is positief gemotiveerd, in de positieve zin mo dern en voorts goed geschoold. Kort om, het zijn mensen, waar je op kunt re kenen en die gezamenlijk de taken aan kunnen, die moeten worden verricht. En dat pakket van taken is zeer uitge breid en bijzonder veelzijdig. Het gaat niet alleen om het toepassen van be staande regels en procedures, maar evenzeer om het meedenken over en meewerken aan veranderingen en ver nieuwingen". Moet er dan zoveel veranderd en ver nieuwd worden? "Ja en nee. Voor een groot deel van ons personeel worden de primaire arbeids voorwaarden (zoals het salaris en het aantal vakantiedagen) in sterke mate bepaald door het overleg over de CAO's met de vakorganisaties. Ook voor het hoger personeel liggen de hoofdlijnen van het beleid op het gebied van de ar beidsvoorwaarden vast. Naast deze pri maire arbeidsvoorwaarden heeft Heine- 3

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1980 | | pagina 3