AMSTERDAM Gehuwd: R.N. Behari (kelders) met mw. L. Baghoe W. Eelman (bottelarij) met mw. M. Bogers P.C.A. Laan (kelders) met mw. M.C.M. Weel Geboren: Roy, z.v. mw. W.J.G. Zwaan (kantine) Maria J., d.v. S. Rodriguez Vicente (botte larij) David dos S.B., z.v. J. Martinez Vinas (bot telarij) Abbas, z.v. M. Balayou (bottelarij) Gines, z.v. G. Garcia Perez (ligkelder) Vanessa E.. d.v. A.J. Moesel (gistkelder) Iberahirw, z.v. A. Bakir (bottelarij) Irene, d.v. J. Mourino Vazquez (bottelarij) ZOETERMEER Gehuwd: N. Gareman (administratie) met mw. A. Tet- teroo ZOETERWOUDE Geboren: Iris Y.A., d.v. B.R.M. Hulsman (bottelarij) Milan, z.v. B. Mucalovic(bottelarij) Thomas F.B., z.v. A. Bohnen (bottelarij) Gulzehara, d.v. S.M.A. Zaidi (bottelarij) Hendricus L., z.v. H.L. van der Aar (ziederij) Balarmindo A., z.v. A.P. Almeida (bottelarij) Monique, d.v. A.G.J. Vermeulen (intern transport) Adilson J., z.v! T. do Santos-Livramento (bottelarij) Najik, z.v. A. Ziani (bottelarij) GESLAAGD Den Bosch De heer L.M.C. van Drunen (bedrijfsbureau) is geslaagd voor het praktijkdiploma Boek houden. Zoetermeer De heer J.M. Koole (planning control) heeft het praktijkdiploma Boekhouden behaald. Voor het diploma Middelbaar Installatie technicus Sterkstroomtechniek is de heer E.W. van der Streek (storingsdienst) ge slaagd. Voor het diploma Procesvakman B is de heer J.W. Kloet (graanalcohol branderij) ge slaagd. Zoeterwoude De heer C. Ouwersloot (bewaking) heeft het diploma Beveiligingsbeamte A en B behaald. Voor het E.V.O.-diploma zijn geslaagd de heren M.R. Rexen; J. van der Mey; D. Groen; C.P. Rietveld; H. Schoonhagen; G.C.M. Engelbart; H.W. Bonarius en D. van den Berg. Allen zijn werkzaam bij intern trans port. Voor het praktijkdiploma Boekhouden zijn geslaagd de heren R.G. Clerinck (centrale debiteuren administratie), G. Goedhart (automatiseringsgroep) en M.C. Meerkerk (centraal betalingsverkeer). De heer J.C.M. Klomp (centrale inkoop) is geslaagd voor het praktijkexamen Neder landse Bedrijfscorrespondentie. De heer T. van Maarseveen (beheer admini stratieve systemen) is geslaagd voor de cursus Informatika 1 (1.1). De heer A. Nieuwenburg (automatiserings groep) is geslaagd voor de cursus Infor matika 2 (I.2). De heer A.J. Oostrum (plaatse lijke administratie) en mevrouw J.W. Steen bergen-Schildwacht) (interne accountant- dienst) zijn geslaagd voor het praktijkexa men Moderne Bedrijfsadministratie. Onze dienst verlieten Amsterdam J. Kooijman (bottelarij): R.M. Kasiem (botte larij); C.A. Fraser (bottelarij); J. van der Meu- len (belading); G. Kramer (centraal maga zijn); D. Parra Sanchez (bottelarij); L. Perez Navarro (bottelarij); J. Bouzon Rivas (kel ders); A.H.A. El Hiss (bottelarij); Mw. M.A. Springer (reclame service). Overplaatsingen Mauritskade J.P.M. Kuys naar Z/Wou; J.M. van Duiven voorde naar A/Wet en J. Witvoet naar Z/meer. DANKBETUIGINGEN Mede namens mijn vrouw en kinderen wil ik ieder een hartelijk bedanken voor de grote belangstel ling, cadeau's en bloemen welke ik heb ontvangen ter gelegenheid van mijn 25-jarig jubileum. Wij zullen met veel genoegen aan deze dag terug denken. W. Smeijsters Mede namens mijn vroow wil ik de directie mijn hartelijke dank betuigen voor de prachtige fruit mand en attenties die wij mochten ontvangen ter gelegenheid van ons 60-jarig huwelijk. N. van der Vloed Gaarne wil ik langs deze weg, mede namens mijn vrouw, kinderen en kleinzoon, een ieder bedanken die heeft bijgedragen tot het welslagen van deze voor ons onvergetelijke dag. S. Walter Gaarne wil ik allen bedanken, die tijdens mijn ziekte een blijk van medeleven geschonken hebben. Ge lukkig voel ik mij aan de betere hand en zal ook aan deze momenten van niet vergeten te zijn, aan gename herinneringen bewaren. J.P. Rijnbende Hiermede wil ik iedereen, die na het bedrijfsongeval en een paar ziekenhuisdagen met het overlijden daarop van mijn man, W. Donkervoort, hartelijk be danken voor de liefde getoond aan mijn man. Voor al ploeg C uit Bunnik toonde dat hij bij hen geliefd was. Hiervoor mijn oprechte dank. mevrouw W. Donkervoort-van Rosengarten Voor de zeer grote belangstelling en het mede leven, ondervonden tijdens de ziekteperiode en het overlijden van onze dochter, zus en verloofde, danken wij u. Familie Van Dongen en Kees OVERLEDEN: In memoriam P.A.M. PASCH Tot onze grote ontsteltenis bereikte ons het bericht dat in de nacht van zaterdag op zondag 17 augustus 1980 op 25-jarige leeftijd, door een ver keersongeval is overleden onze medewerker Peter Pasch. Peter was sedert 30 juli 1979 in onze dienst en werkzaam als kantine medewerker in Bunnik. Wij verliezen in hem een trouwe colle ga en een goede vriend. Wij wensen zijn vrouw en familie van harte alle sterkte toe om dit grote verlies te dragen. In memoriam A. VERHOEVEN Diep was de verslagenheid na de ont vangst van de droeve tijding, dat Ad Verhoeven op 3 september 1980 plot seling was overleden. Ad werd 50 jaar. Van de ruim 32 jaren die verliepen sinds hij op 5 april 1948 in dienst trad, bracht hij de langste tijd.-door in de produktiesector in het buitenland en de laatste drie jaar in de horeca ver kooporganisatie. Zoals wij hem deze laatste jaren heb ben leren kennen: ruiterlijk, loyaal, nimmer klagend, steeds vol humor en gul lachend, zo blijken ook al zijn technische collega's in Lagos, Aba, Kumasi en Amsterdam, die jaren lang met hem samenwerkten, hem hebben ervaren. Typerend en zeer kernachtig in dit verband is een persoonsbe schrijving uit 1961, toen Ad als brew- house manager in Aba was: "Very much appreciated in and outside the brewery, large circle of friends, popu lar amongst colleagues, an asset to the Aba community." ("Zeer gewaardeerd binnen en buiten de brouwerij, met een grote schare vrienden, geliefd bij zijn collega's, een aanwinst voor de gemeenschap van Aba.") Wij zullen hem missen. Mevrouw Verhoeven en kinderen wen sen wij toe, dat de velen die u in de loop der jaren tot uw vrienden mocht gaan rekenen, nu de kracht en wijs heid zullen vinden u te helpen bij het lenigen van dit ontstellende verlies. Moge Ad rusten in vrede. De heer C. CHR. LUCKE (79) is op 23 juli 1980 overleden. De heer Lucke was werkzaam bij Amstel als wijkchauffeur en Is op 1 maart 1966 met pensioen gegaan. 25

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1980 | | pagina 25