C.H.GROOTE: SUPPOOST BIJ FEYENOORD "Wat mij zo trekt is de omgang met het publiek vertelt de heer C.H. Groote over zijn hobby. Hoewel het hem vele uren vrije tijd kost (en dat al 12 jaar achtereen) beleeft hij elke veertien dagen veel plezier aan wat hij als een 'echte hobby' beschouwt: controleur zijn in De Kuip bij Feyenoord. De heer Groote die tijdens de kantoor uren bij de afdeling werkvoorbereiding van het rekencentrum in Zoeterwoude werkt, heeft als controleur niet te ma ken met de vele supporters die het stadion binnenstromen, zodra de hek ken geopend zijn. Sinds acht jaar staat hij namelijk bij de auto-ingang. Dat be tekent genodigden binnenlaten, maar wat voor hem belangrijker is: de scheidsrechters en de spelers. "Ik zie het als een voorrecht daar te mogen staan. Sommige spelers bijvoorbeeld komen vroeg en maken dan even een praatje met je. Dat soort contacten waardeer ik zeer. Als ze voor een be langrijke wedstrijd rechtstreeks vanuit het trainingskamp met een bus arri veren, is dat contact er niet of nauwe lijks, maar dat komt gelukkig niet zo vaak voor". Ik ben niet zo'n voetbalfanaat Menig voetballiefhebber zou watertan den bij het idee dat hij elke thuiswed strijd van zijn club gratis kan zien. Zo liggen de zaken echter niet. Elke hoofdcontroleur zorgt er voor dat de onder hem ressorterende suppoos ten bij toerbeurt naar de wedstrijd kunnen kijken. Dat betekent: wel veel zien maar niet alles. Voor de heer Groote levert dit minder problemen op, aangezien er na aanvang van de wed strijd nauwelijks meer auto's toegela ten behoeven te worden. Zodra de voetbalwedstrijd begint, wordt de heer Groote afgelost en heeft hij alle gelegenheid spelmomenten gade te slaan vanaf de tribune. Zoals gezegd, trekt het contact met het pu bliek hem het meest. "Het stadion heeft een telefooncentrale. Als ik nu geen zin heb om op de tribune te zitten, laat ik alle telefoontjes overzetten naar een toestel bij het bureau Informatie, zodat ik allerlei vragen kan beantwoorden. Dit doe ik ook vóór de wedstrijd. Uit heel Nederland belt men het stadion om te informeren of er nog kaarten zijn en hoe laat het precies begint. Ik houd na tuurlijk wel van voetballen, maar ben niet echt een fanatieke Feyenoord sup porter. Als zij bijvoorbeeld na slecht ge speeld te hebben gelijk staan, vind ik het niet meer dan terecht als ze verlie zen. Ik bekijk het nu eenmaal vanuit de sportieve kant. Daarom beantwoord ik liever de telefoontjes dan twee maal drie kwartier de voetbalwedstrijden te volgen." Lang staan Vooral bij wedstrijden als het A.D.-toer nooi heeft de heer Groote een lange dienst. Bij het A.D.-toernooi worden elk jaar drie ploegen uitgenodigd en wor den er, verdeeld over twee dagen, vier wedstrijden gespeeld. "Normaal moet ik al vier uur van tevoren, dat is twee uur eerder dan de andere controleurs, aanwezig zijn en ga ik ongeveer 20 minuten na afloop naar huis. Dat be tekent dat ik bij een avondwedstrijd van vier uur 's middags tot tien uur 's avonds in het stadion ben. Bij Heineken heeft het vrijwel nooit pro blemen opgeleverd dat ik deze dien sten moest lopen. Vroeger, toen ik nog in ploegendienst werkte, probeerde ik een voor mij ongunstige dienst te rui len met een collega. Indien dat niet luk te, nam ik een vrije middag. Dat het echt om een hobby gaat en nauwelijks een bijbaantje genoemd kan worden, blijkt uit het feit dat een con troleur per wedstrijd f 20,00 ontvangt. Dit geld dient als vergoeding voor ge bruik van openbaar vervoer. Zelf dient de controleur regenkleding en goede schoenen aan te schaffen. Behoudens de pet, die door het stadion verstrekt wordt, kent men geen vast uniform voor de controleurs. Er moet iets gebeuren Evenals velen, maakt de heer Groote zich zorgen om de toenemende agres siviteit van de voetbalsupporters. "Als controleur mag je zelf niet optreden tegen mensen die moeilijkheden ver oorzaken. Daartoe moet je de politie waarschuwen. Ook behoort het tot de taak van de politie de stadionbezoekers te controleren op wapens of harde voorwerpen, maar uiteraard mag het meebrengen van dergelijke attributen niet aan onze aandacht ontsnappen. Die toenemende agressie houdt ons erg bezig en wij zouden het dan ook toe juichen als hetzelfde systeem als in Engeland bij ons wordt ingevoerd. Dat wil zeggen dat supporters die zich mis- 20

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1980 | | pagina 20