wisten. Gelukkig stond vlak naast ons huis een woning leeg, waar zij toen be scherming hebben gezocht. Om een uur of 3 's nachts werd het angstig stil: het 'oog' van de orkaan rustte op ons. Dat is een zeer beklem mende situatie want je hoort echt hele maal niets, terwijl je niet weet wat er zal gaan gebeuren. Dit heeft zon half uur geduurd. Dat betekent dat het oog (het hart van de storm) heel groot was, wat de omvang van de orkaan tekent." Verwoestingen Toen na twaalf uur de orkaan wegtrok, bleek de ravage groot. Daken waren van de huizen gewaaid, de electriciteit was uitgevallen en het landschap dat voordien met een welige begroeiing was getooid, was nu dor en kaal. Ook aan de brouwerij, Windward and Leeward Brewery Limited, was danig schade toegebracht. Evenals van de huizen was het uit golfplaten bestaande dak van de brouwerij door de storm ver woest. Ook het wegvallen van de elec triciteit zorgde voor de nodige proble men. Snelle acties werden onderno men. Vanuit Duitsland arriveerde vrij dags al een kleine generator, terwijl twee weken later een grote generator per vliegtuig vanuit Nederland werd verzonden. De watervoorziening, die eveneens tot stilstand was gebracht, kwam weer op gang. Bij de bierkoeling deed zich de geluk kige omstandigheid voor dat de tempe- De heer L. Teule met Caroline op een zon dagmiddag in rustiger tijden ratuur nog niet dat punt had bereikt, waarop de kwaliteit van het bier wordt aangetast, toen de generator ingescha keld kon worden. Op volle kracht is door de brouwerij medewerkers op de ochtend na de or kaan een aanvang gemaakt met het herstellen van de schade. Bijkomen in Nederland Mevrouw Teule zag zich echter ge noodzaakt Sint Lucia te verlaten omdat voedsel niet meer te verkrijgen was. "Normaal koop je in de supermarkt een grote partij ingevroren vlees, bij wijze van spreken een halve koe, die je thuis in de vriezer bewaart. Doordat de elec triciteit uitgevallen was, was daardoor al het voedsel bedorven. Vlak voor de storm en kort daarna was bovendien iedereen flink aan het hamsteren ge slagen, zodat er bijna niets meer voor radig was. Verse groenten en vers fruit zijn daar vrijwel niet te krijgen. Deze produkten worden in blik uit Amerika en Engeland geïmporteerd. Nu er vrijwel geen voed sel meer te koop was en vooral de baby voeding en andere zaken die voor een baby noodzakelijk zijn, ontbraken, ben ik met mijn dochtertje naar Neder land teruggekeerd totdat de omstan digheden in Vieux-Fort het weer toe laten terug te gaan." De heer L. Teule, chief engineer van Windward and Leeward Brewery, kon gezien zijn werkzaamheden hen niet vergezellen. Voor de familie Teule, voor wie Sint Lucia de eerste buitenlandse stand plaats betekent, is "Allen" een erva ring geweest om nooit te vergeten. Ho pelijk wordt hun wens, iets dergelijks nooit meer mee te maken, vervuld zodat zich tijdens hun verdere verblijf op Sint Lucia niet al te veel problemen voor doen. Periode van 25 juli toten met 22 augustus. Brasseries du Maroc S.A. - Marokko Op 6 augustus is de familie J.W.J van der Eijk met verlof uit Marokko aangekomen. Sierra Leone Brewery Ltd. - Sierra Leone De heer J.H. van Mameren is op 21 augustus naar Freetown ver trokken om daar, na een inwerkperiode, de taak van Brewery Manager van de heer De Goederen over te nemen. Nigerian Breweries Ltd. - Nigeria Na het verlof in Engeland doorgebracht te hebben is de familie C. AlIport op 5 augustus teruggekeerd naar Lagos. Zij werden gevolgd door de familie Th.A. de Man, die vanuit Nederland op 14 augustus naar Aba terugreisde. De familie C.P. Westra keerde op 15 augustus na verlof terug naar Lagos, evenals de-heer W. Kool, die op 18 augus tus terugreisde. Bralima S.A.R.L. - Zaïre Na genoten verlof is de familie H.J. Rutgers op 22 juli naar Mbandaka teruggekeerd. De familie P.L. Vandewalle is op 3 augustus uit Kins hasa aangekomen, om het verlof in België doorte brengen. Op 7 augustus is de heer J.W. Kroonen uit Kisangani met verlof in Nederland aangekomen, juist op tijd voor de geboorte van het eerste kind, Arjanne, dat op 8 augustus het levenslicht aanschouwde. Op 8 augustus is de familie W.R. van der Snoek uit Bukavu in Neder land aangekomen. Op 15 augustus zijn de heer Viertelhauzen en de familie G.J.M. Konincks uit resp. Boma en Mbandaka met verlof in Nederland aan gekomen. Bralirwa S.A.R.L. - Rwanda De familie H. Otter uit Kigali is op 2 augustus met verlof naar Neder land gekomen. De heer G.J. Mannak is op 15 augustus naar Gisenyi vertrokken om daar tijdelijk een functie in de technische dienst te gaan vervullen. Brarudi S.A.R.L. - Burundi De familie J. de Jager is op 31 juli met verlof in Nederland aange komen. Malayan Breweries Pte. Ltd. - Maleisië Op 29 juli is de heer J.D. Verweij teruggekeerd uit Kuala Lumpur. De familie A. Moerkerken is op 20 juli met verlof in Nederland aan gekomen. De heer en mevrouw G.C.M. Meijer zijn op 15 augustus met verlof uit Singapore vertrokken. Heineken Oceania Pte. Ltd. - Singapore Op 6 augustus is de familie L. van de Minne met verlof uit Singapore vertrokken. P.T. Perusahaan Bir Indonesia - Indonesië De familie K.R. Tiktak is op 18 augustus teruggekeerd naar Jakarta. De familie K. Klute is op 19 augustus voor verlof uit Surabaya in Nederland aangekomen. Cerveceria Vegana S.A. - Dominicaanse Republiek Op 20 augustus is de familie A.B. Rutgers naar Nederland gereisd om hier het verlof doorte brengen. Surinaamse Brouwerij N.V. - Paramaribo Op 1 augustus is de familie F.J.H. Jie-a-Looi met verlof gegaan. De heer H.W. Heilbron is met zijn gezin, na een gedeelte van het verlof buiten Nederland doorgebracht te hebben, op 2 augustus in Nederland aangekomen. Op 8 augustus is de heer H.E. Hopman naar Paramaribo vertrokken om daar tijdelijk als chef technische dienst de heer W.R. van der Jagt te vervangen, die op 22 augustus met zijn gezin met verlof is gegaan. 17

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1980 | | pagina 17