FOTOCLUB ROTTERDAM ZOETERWOUDE NAM AFSCHEID VAN BURGEMEESTER Deze dia van twee duiven in een openlucht museum in Denemarken, is gemaakt door de heer H.N. de Wit, werkzaam bij de kwali teitscontrole in Zoeterwoude. De over wegend rood-tinten vormen het sterke punt van deze dia. Eind augustus heeft Zoeterwoude af scheid genomen van haar burgemees ter, de heer J.A. Detmers, die bijna twin tig jaar als eerste burger de gemeente heeft bestuurd. In zijn ambtsperiode heeft Heineken in de zogeheten Barre- polder zijn brouwerijvestiging en kan toor gebouwd, waardoor een zeer nauw contact ontstond tussen Heineken en het Zoeterwoudse Gemeentebestuur en in het bijzonder met burgemeester Detmers. Als blijk van erkentelijkheid en als dank voor de goede samenwer king heeft Heineken de heer Detmers bij zijn afscheid een tweetal schilderijen aangeboden, waartoe opdrachten wer den verstrekt aan twee kunstenaars uit de Leidse regio. Anneke Boot uit Leiden schilderde een gezicht op de brouwerij, gezien vanuit de woning van de familie Detmers in Zoeterwoude- dorp en Gerard de Wit uit Oegstgeest maakte een portret van de burgemees ter, dat een plaats zal krijgen in de raadszaal van het Gemeentehuis van Zoeterwoude. Voor de aanbieding van het landschap werden de heer en me vrouw Detmers uitgenodigd op de brouwerij, waar zij werden ontvangen door de heren Kranenberg, Kleiberg en Van Rossem. Het portret werd door de heer Van Rossem aangeboden tijdens de officiële afscheidsreceptie op 27 augustus in het gemeentelijk centrum "De Eendekooi" te Zoeterwoude-Rijn- dijk. KimtïïrïTtffm#^ 14

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1980 | | pagina 14