RESULTATEN EERSTE HALFJAAR1980: WINST GEHALVEERD slechte zomer In Europa speelt Helneken parten Geconsolideerde resultatenrekening 1 januari-30 juni Begin september zijn de halfjaarcijfers van Heineken gepubliceerd. De resul taten over het eerste deel van 1980 ver tonen een achteruitgang in vergelij king met dezelfde periode in 1979: ruim 62 miljoen winst toen tegen ruim 30 miljoen tussen januari en september van dit jaar. Begin augustus had de Raad van Bestuur al laten weten dat de totale bierverkopen van het concern achterbleven bij die van het eerste deel van 1979. Eén van de oorzaken van de aanmerkelijke achteruitgang van de winst, is het feit dat de leveringen naar de Verenigde Saten met 20% daalden. De Amerikaanse consumenten dron ken nog wel evenveel Heineken bier, de groothandel echter liet de voorraden inkrimpen. Dat gebeurde vanwege de moeilijke economische omstandig heden in grote delen van de Verenigde Staten en vanwege het feit dat de rente stand hoog was. In Europa heeft voor al het slechte weer zijn invloed op de Heineken resultaten gehad. Door dat slechte weer gedurende een groot deel van het eerste halfjaar kon de groei die noodzakelijk was om de gestegen kosten op te vangen, niet worden gere aliseerd. Ook zijn de gedistilleerdver- kopen, waarvoor Nederland onze be langrijkste markt is, duidelijk achterge bleven. De accijnsverhoging per 1 janu ari jongstleden speelt hierbij een be langrijke rol. De Raad van Bestuur ver wacht een verbetering van de gang van zaken in het tweede gedeelte van 1980. Uiteindelijk voorziet men dat de winst toch lager zal uitvallen dan over 1979. (in duizenden guldens) 1980 1979 Opbrengst verkopen Diverse inkomsten 1.464.054 19.522 1.403.793 15.837 Omzet 1.483.576 1.419.630 Grondstoffen, materialen en diensten Accijns Salarissen en sociale kosten Afschrijvingen 730.918 255.886 300.503 107.830 662.908 248.692 264.444 101.187 1.395.137 1.277.231 Bedrijfsresultaat Rente 88.439 27.005 142.399 19.264 Buitengewone baten minus lasten 61.434 - 545 123.135 920 Winst voor betaling Belasting op de winst 60.889 30.046 124.055 61.355 Dividend deelnemingen 30.843 104 62.700 207 Concern winst Aandeel van derden 30.947 652 62.907 190 Netto winst 30.295 62.717 12

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1980 | | pagina 12