J.F. Maréchal H.P. Janssen De heer Maréchal (staand) met echtgenote 's-Hertogenbosch - Op vrijdag 20 juni jl. her dacht de heer Maréchal de dag, dat hij 25 jaar geleden bij Heineken in dienst trad. De eerste 2 jaar van deze periode heeft hij bij onze Rot terdamse brouwerij gewerkt om daarna als etiketteerder in de bottelarij van onze Bossche vestiging aangesteld te wor den. Sinds juli 1977 is hij werkzaam als administrateur in het Centraal Magazijn. Chef bedrijfsbureau, de heer Klappe, karakteriseerde de jubilaris als een rustig, nauwgezet en taakbetrokken medewerker, die in zijn doen en laten altijd monteur is gebleven, welk beroep hij vóór zijn indiensttre ding had uitgeoefend. Even werd stilgestaan bij het "bus leiderschap" van de heer Maréchal ten tijde van de pendel tussen 's-Hertogenbosch en Rotterdam. Zijn bedachtzaam optreden bleek ook hier goede diensten te bewijzen, waarbij de gezelligheid ondanks de lange werk dagen hoogtij vierde. De heer Kolijn bood hem hierna het personeelscadeau aan, te weten een electrische lintzaagmachine en na het overhan digen van het jubileumfotoboek gaf de heer Van der Geld alle aanwezigen de gelegenheid om de jubilaris persoonlijk te feliciteren. Nuth - Op vrijdag 6 juni werd de heer H.P. Jans sen met zijn echtgenote, dochters en schoon zoons in het 'Zoalke' ontvangen. Een leuk ele ment vormde de aanwezigheid van het op één na jongste kleinkind van zes weken dat, door omstandighe den gedwongen, het hele gebeuren in de reiswieg mocht meemaken. De heer Kerckhoffs memoreerde in zijn toe spraak dat hij zowel in de tijd van de Huyben brouwerij en de Amstel brouwerij als tot dit moment de heer Janssen altijd geprezen heeft voor zijn grote inzet en doorzettingsvermo gen, aangezien de omstandigheden niet altijd even gunstig waren. In zijn dankwoord betrok hij ook de echtgenote van de heer Janssen. Tijdens de receptie werd al snel duidelijk dat de heer Janssen door zijn oudere, over het algemeen al gepensioneerde, col lega's van de Huyben brouwerij niet vergeten was. Zij waren praktisch allemaal aanwezig, ook de heer Huyben zelf, wat door de jubilaris zeer op prijs werd gesteld. Vele herinne ringen werden opgehaald en er is zelfs al min of meer een reünie op touw gezet. Ook waren er vele mensen uit Horst, Roermond en Nuth aanwezig. Al met al een prachtige afslui ting van een gezellige dag voor de jubilerende heer Janssen. De heer Janssen (links) Zoetermeer - Op maandag 16 juni werd de heer R.M. Reijn als zilveren jubilaris door de heer Goos ontvangen, in aanwezigheid van de chef en collega's van het bedrijfsbureau, waar de heer Reijn sinds een aantal jaren werkzaam is. Aanvankelijk werkte de jubilaris bij Koster in Utrecht, maar in 1970 werd hij overgeplaatst naar de administratie van de Coebergh groep te Schiedam. Tijdens deze geanimeerde ontvangst decoreerde de heer Goos de heer Reijn met de gouden speld en overhandigde hem tevens de bekende enveloppe. Uiteraard haalde men herinneringen op, waarbij Reijn er niet aan ontkwam te ver halen over zijn hoedanigheid van voetbalgrensrechter en zijn belevenissen als houder van duiven. Namens het personeel voerde voorts de heer Appel het woord, die hem een envelop pe met inhoud aanbood. Ook dit keer was het goed toeven in de ontvangstruimte, waar vele personeelsleden en oud-colle ga's zich verzameld hadden. stuwende kracht was in het bestuur van de personeelsver eniging. Dit alles ging ook nog vergezeld met de nodige hu mor. Een voorbeeld voor velen! Als blijk van waardering van het gehele personeel werd door de heer Siemens een vaas van Delfts porselein aangeboden, waarmee de heer Folkertsma zichtbaar was ingenomen. In zijn dankwoord richtte de heer Folkertsma op de hem ei gen wijze zich tot alle aanwezigen en sprak zijn waardering uit over de goede en plezierige samenwerking en verstand houding in dit bedrijf. Tot slot feliciteerde het gehele personeel de heer Folkertsma nog persoonlijk met zijn 25-jarig jubileum, waarna er nog menig glaasje op dit heuglijke feit werd gedronken. De heer Reijn Het echtpaar Folkertsma 24

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1980 | | pagina 24