J. Pruimboom J.B. Rutten Afscheid M. Oele (tevens jubileum) J. Folkertsma De heer en mevrouw Pruimboom met kleindochter Eveline Amsterdam - Ter viering van dit jubileum kwam de heer Pruimboom met zijn vrouw, twee doch ters en hun echtgenoten en kleindochter Eveline naar de Mauritskade. De jubilaris is daar thans werkzaam op de afdeling Bottelarij en in de toespraken van de heren Hamers en Rosier werd vermeld dat hij ook op andere afdelingen heeft gewerkt. Dat bleek dan ook duidelijk uit de verscheidenheid van het grote aantal bezoekers, dat de familie Pruimboom kwam feliciteren met cadeaus en bloemen en meehielp deze ge beurtenis tot één groot en gezellig feest te maken. Het echtpaar Rutten Amsterdam - Op woensdag 4 juni j.l. werd het unieke jubileum gevierd van de heer Rutten, vertegenwoordiger thuisverbruik bier. Uniek, daar hij de eerste 40-jarige jubilaris is in deze branche. Na het officiële gedeelte, waarbij de heer Snoep de jubilaris en zijn gezin verwelkomde, volgde een ge slaagde receptie in de Kuiperij aan de Van der Helststraat. De heer Huffels opende de rij der sprekers. Nog vele lovende woorden en grappige teksten werden achtereenvolgens ge sproken door de heren Wismeijer, Petersen, Ten Hoope (oud collega) en Sparnaay; de laatste vertegenwoordigde de slij ters Midden-Nederland. Namens de collega's uit Zwolle, Den Bosch en Zoeterwoude, werd door de heer Wismeijer een fraaie geluidsinstallatie aangeboden. Collega Petersen dankte voor de prettige samenwerking en prees zijn collegia liteit en humor. "Jantje is echt een jongen om mee te gaan vissen". Een complete zit-viskoffer werd hem na deze woorden over handigd. Zelfs kennissen van de heer Rutten waren aanwe zig en brachten hem een muzikale hulde. Tot slot dankte de jubilaris op zijn specifieke wijze de aan wezigen en werden de dorstige kelen "gesmeerd". De heer Oele (links) met echtgenote 's-Hertogenbosch - Op vrijdag 9 mei jl. vierde de heer Oele zijn 25-jarig jubileum en tevens zijn afscheid, omdat hij op 25 april 1980 precies 25 jaar in dienst bij Heineken was en per 1 mei 1980 van de wachtgeldregeling gebruik heeft gemaakt. Hij heeft ook zoals vele eerstelingen van Den Bosch, zijn op leiding in de Rotterdamse brouwerij genoten en kwam via de afdeling Bottelarij later als wachtchef bij de afdeling intern transport en heeft in de eerste jaren van de Bossche vesti ging vele extra uren moeten maken. De heer van der Geld opende de zeer druk bezochte receptie in de bedrijfskantine en kondigde meteen het "Zakkenkoor" onder leiding van de heer De Vaan aan, omdat de jubilaris geen toespraken wenste. De heer De Groot nam het leven bij Heineken vandeheerOele middels een gedicht door, afgewisseld door zijn koor. Het personeelscadeau, dat samengesteld was uit allerlei foto apparatuur, werd aangeboden door zijn afdelingschef, de heer Koop. Na overhandiging van het foto-album en het boek "Leven met de jaren", kregen de vele belangstellenden gelegenheid de heer Oele persoonlijk te feliciteren en afscheid van hem te nemen, wat gepaard ging met vele geschenken. Leeuwarden - "D'oude Bok" was tot de laatste plaats bezet toen de heer Folkertsma, begeleid door zijn vrouw, 2 zonen en de verloofde van een van hen, binnenkwam om zijn 25-jarig jubi leum te vieren. Het grootste gedeelte van die tijd heeft de heer Folkertsma de scepter in de distilleerderij gezwaaid en de Bokma produkten vervaardigd, wat hij met grote zorg en toewijding deed. De heer Goos trad als eerste spreker naar voren en bracht de dank uit van de gehele G.W.N. voor het geen hij voor Bokma gedaan heeft en nog doet. Nooit werd er tevergeefs een beroep op de heer Folkertsma gedaan en alles wat er gedaan moest worden kwam altijd goed en op tijd in orde. Vervolgens werd de gouden speld opgespeld en de be kende enveloppe overhandigd. De volgende spreker, de heer Siemens, roemde vooral de man Folkertsma, die altijd klaar stond voor een ander, een 23

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1980 | | pagina 23