PERSONEELS- AVOND BOKMA BV TAFELTENNIS HEINEKEN TOERCLUB AMSTERDAM Elk jaar, aan het begin van een nieuw verenigingsjaar trachten bestuursleden bij de leden en belangstellenden animo te wekken voor de sportbeoefening in verenigingsverband. Onze vereniging, de Heineken Tafeltennis Vereniging Zoeterwoude bestaat, als u dit leest bij na 5 jaar maar telt slechts precies 30 le den. Wij verhelen u niet, dat wij dringend be hoefte hebben aan nieuwe leden, want door overschrijving naar andere vereni gingen in hun woonplaats, hebben wij in het achter ons liggend seizoen een aantal leden node moeten laten gaan. Toch willen wij op 15 september aan staande het eerste lustrum niet onopge merkt voorbij laten gaan. Het bestuur heeft daarom gemeend samen met een feestcommissie tal van activiteiten te moeten organiseren. Wij zullen u dit in een later stadium laten weten door mid del van de publicatieborden. Onze vereniging biedt u de mogelijk heid om, enerzijds uw vrije tijd in pret tige ontspanning door te brengen, an derzijds uw lichaamsconditie op peil te brengen ofte houden. Tafeltennis is vooral een bijzonder ple zierige tak van sport, omdat zij een prettige vorm van vrijetijdsbesteding is, maar ook omdat zij uit een oogpunt van lichaamsbeweging en verscherping van het reactievermogen uitermate gezond en nuttig is. Veel autocoureurs beoefe nen deze tak van sport dan ook. U houdt van enig comfort bij de sportbe oefening? U kunt bij ons tafeltennissen in de "Eendenkooi", een prachtige sporthal met goede verlichting. U wilt alleen voor uw genoegen spelen? Daar tegen bestaat geen enkel bezwaar, want u behoeft bij ons niet in compe titieverband te spelen. Wilt u dit echter wel, wij zijn momenteel vertegenwoor digd in de vierde en de vijfde klasse van de N.T.T.B. Hebt u niet altijd ge legenheid de oefenavond te bezoeken? U kunt komen indien u daartoe gele genheid hebt en u bent niet aan be paalde tijd gebonden. Wij spelen op maandagavond en op de woensdag avond van 19.30 uur tot 24.00 uur. Wilt u gezelligheid? Als uzelf ook een dosis gezelligheid meebrengt'bent u bijzon der welkom. Een hartelijk welkom willen wij toeroe pen aan onze nieuwe personeelsleden. Juist voor u, die hier sinds korte tijd werkzaam bent, betekent een nauwer contact met uw collega's in sport en spel het prettig besef "dat u er bij hoort". Wanneer dit schrijven bij u weerklank gevonden heeft, kunt u zich opgeven als lid bij onze secretaris, de heer Henk Kort, toestel 4486. H. Klein Voorzitter Ook de 5e voor dit seizoen geplande feestavond van de Bokma personeels vereniging behoort weer tot het verle den. Deze avond, die duidelijk een an der karakter droeg dan de voorgaande vier avonden, stond geheel in het teken van "Green Peace". Een van de Bokma personeelsleden, de heer Hans Meijer organiseerde deze in teressante avond voor de personeels vereniging. Na een inleidend praatje werd er een film vertoond over het leven van de buitrug (een walvis soort). Deze film speelde zich geheel onder water af en een ieder keek dan ook geboeid naar deze schitterende opnamen. Na de pauze nam de heer Meijer ons mee achter de schermen van de Green Peace organisatie en zette uiteen wat het doel hiervan was en hoe het een en ander in zijn werk gaat. Eveneens boei end en soms adembenemend. Een warm applaus drukte de dankbaarheid uit van alle aanwezigen en het blijkt dat dergelijke onderwerpen zich in een steeds groter wordende belangstelling mogen verheugen. Kortom, deze avond was een waardige afsluiting van het seizoen 1979-1980. De Heineken Toerclub Amster dam vestigt er de aandacht op dat zij op 6 september 1980 een toertocht organiseert over 160 kilometer (Kleintje IJsselmeer). Vanzelfsprekend nodigt deze club alle fietsliefhebbers van de verschillende vestigingen uit om aan deze tocht deel te nemen. Op alle mededelingenborden ko men hierover nog nadere berich ten. 16

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1980 | | pagina 16