FEESTELIJKE INGEBRUIKNAME VERKOOPKANTOOR ARNHEM OP DE RETS VOOR ITALIAANSE KINDEREN Na een gedegen voorbereiding was het dan zo ver, dat op zaterdag 21 juni het verkoopkantoor Arnhem van het hore- cagebied Arnhem/Nijmegen in gebruik kon worden genomen. Alle medewer kers en hun naaste familieleden waren uitgenodigd dit gebeuren bij te wonen. Naar schatting gaven ruim honderd ge nodigden door hun komst blijk van be langstelling. Enthousiast bekeken zij het fraaie kantoorgebouw van onder tot boven. Muzikale assistentie De roemruchte Heineken Fanfare was bereid gevonden in Arnhem aanwezig te zijn en zich aldaar aan de burgerij te presenteren. Allereerst werd voor het kantoor aan de Steenstraat 99 'pas-op- de-plaats' gemaakt en werd een klin kende serenade gebracht. Na de sere nade overhandigde de fanfare-voorzit ter, de heer A. de Mug, aan de heer B.J. Leereveld een met droogbloemen ver sierd aandenken aan dit fanfare-optre den, namelijk een bijna 'antieke' bas- trompet. Hij deed dit met weemoed want de bastrompet is het eerste en dus het oudste blaasinstrument van de fan fare met een eerbiedwaardige en wel luidende staat van dienst. Daarna zette de fanfare zijn tocht door de Arnhemse binnenstad voort om tenslotte op de door diverse gezellige horeca-etablis- sementen omzoomde Korenmarkt nog een aantal befaamde nummers ten ge hore te brengen. Hiermee werd zonder meer de feestelijke ingebruikname van het verkoopkantoor uitstekend muzi kaal omlijst door dit overal toonaan gevende korps. Even voordat de serenade werd ge bracht, heette de heer Leereveld, hoofd van het horecagebied, alle aanwezigen hartelijk welkom en schetste in het kort de prille geschiedenis van dit horeca gebied. Hij besloot zijn toespraak met de wens dat er op het kantoor in een prettige en collegiale werksfeer gun stige resultaten voor de toekomst zul len worden behaald. Omdat op dat mo ment de fanfare-klanken al hoorbaar werden, bleef er helaas weinig tijd over voor het aanbieden van twee per$o- neelscadeau's namens het hele perso neel dat werkzaam is in het horeca gebied Arnhem/Nijmegen. Hoewel de heer Leereveld nauwelijks de tijd had daarvoor in telegramstijl zijn erkente lijkheid te betuigen, was zijn dank er niet minder om. Na afloop van alle for maliteiten bleef men in een ongedwon gen en feestelijke sfeer nog geruime tijd in het kantoor napraten. Misschien heeft u onlangs in de krant gelezen dat negen leden van de werk groep Casa Materna een fietstocht ge houden hebben langs honderd ge meentes in Groningen. Gekleed in Am- stel wielerkleding trok men op de fiets door de gemeentes, die toestemming daartoe hadden gegeven, om geld in te zamelen voor het Italiaanse werkkamp Casa Materna. Een kinderdorp voor weeskinderen en opvangcentrum tij dens de vakanties van de kinderen die alleen overdag de school in Casa Ma terna bezoeken. Een van die wielrenners was Herman de Jong, administrateur van de afdeling intern transport in Zoeterwoude. Over de werkgroep vertelt hij: "Van de werk groep, die uit 24 mensen bestaat, zijn nóg twee Heineken medewerkers lid. Boyan Douma en Marja van Galen, bei de van de plaatselijke administratie van Zoeterwoude. Met z'n allen beijveren wij ons elk jaar om geld bijeen te bren gen voor Casa Materna. Dat gebeurt door het houden van een braderie eens in de twee jaar en een jaarlijkse stroop wafelactie. Ook hebben wij pas in de weekends bij een bedrijf gewerkt dat om hulp verlegen zat. Bovendien gaan wij elk jaar, dit jaar is het al de achtste keer, naar Italië om daar te werken. Daar is echt geen vakantie houden bij, maar hard werken. Wat je daar vooral op de been houdt, zijn die kleine verte derende Italiaanse kinderen die dolblij zijn als je komt. Zij weten dat er dan elke avond spelletjes met ze gedaan worden". De wielertocht van 277 km., waarmee f 10.000,- verdiend is voor Casa Ma terna, is zonder veel moeilijkheden ver lopen. Een paar lekke banden maar, geen uitvallers, prachtig weer en guns tige wind. Hopelijk zijn de weersom standigheden volgend jaar even goed. Aan het enthousiasme zal het in ieder geval niet liggen! Leden van de werkgroep Casa Materna en KPJ 266 13

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1980 | | pagina 13