Vertrek Mr. D.P. de Graaf Bij de voorpagina: Twee tegeltableaus sieren de voorgevel van ons kantoor aan het 2e Wetering plantsoen in Amsterdam. Het rechter mozaiek stelt de belangrijkste grond stof voor de bierbereiding voor. Het linker mozaiek beeldt de bierhandel (Mercurius met de gevleugelde helm en bierton) en het transport uit; het anker en het scheepsroer zijn namelijk sym bolen voor het vervoer per schip. Bij de achterpagina: Op het op de achterpagina afgebeelde tegeltableau ziet u de Amstelbrouwerij anno 1898. 31STE JAARGANG NR. 5 JUL11980 PERSONEELSBLAD VAN HET HEINEKEN CONCERN Verschijnt 10 keer per jaar Redactie-adres: Postbus 530. 2380 BD Zoeterwoude Tel.: 071-814870, 814288, 814249 REDACTIE: E.C. Bouwmeester (hoofdredacteur) Yvonne Sanders Harriet Peteri REDACTIECOMMISSIE: Mr. J.Th. Kappelle H.F.M. Coebergh R.G.H. Elfrink Mr. L.M. Pahud de Mortanges Ir. J.B.R. Schwietert J. Siep H.A.H. Verlinden CORRESPONDENTEN: Amsterdam (Stadhouderskade): P.A. Sternfeld Amsterdam (Mauritskade): R.G. Louwinger Bunnik: J.P.J. Rijnsoever Hattem: A.J. Voortman 's-Hertogenbosch: C. Timmers Leeuwarden: B.W. Siemens Rotterdam (Crooswijksesingel): A.H. Pols Zoetermeer: F.G.A.M. Roolaart Zoete rwoude: H. Klein Zwolle: L.J. van Rhijn Gedurende vele jaren heeft Mr. D.P. de Graaf deel uitgemaakt van de redactiecommissie van Vers van 't Vat. Tien jaar lang om precies te zijn heeft hij vanuitzijn disci pline - personeelsza ken/sociaal beleid - de totstandkoming van ons personeels blad begeleid. Redactie en redactie commissie willen de heer de Graaf, nu hij zijn dienstverband bij Heineken heeft beëindigd om zich als zelfstandig consultant te vestigen, dan ook harte lijk danken voor zijn inspanningen ten behoeve van Vers van 't Vat. In zijn nieuwe werkzaamheden wensen wij hem alle succes toe. Overname van de gehele of gedeeltelijke inhoud van dit blad is slechts toegestaan na verkregen toestemming van de concern stafdienst Public Relations, tel. 020-70 22 57. 1 Voorpagina 2 Colofon en inhoud 3 Horecagebied Arnhem/Nijme gen 6 Diverse verenigingsactivitei ten die op sport- en ander ge bied plaatsvonden 9 C. Franck uit Zoeterwoude 'zweeft'' elk weekend door de lucht 11 Berichten uit ons bedrijf 14 Nieuws uit het buitenland met onder meer onze nieuwe brou werij in Italië en onze brouwe rij in Medan. 16 H.W.J. Winthorst: Heineken ideeënman van het jaar; be loningen en aanmoedigings premies 18 Eén uit 6 duizend: J. Folkerts- ma uit Leeuwarden 19 Jubilea en pensioneringen 24 Kroniek 26 Proost 28 Achterpagina Kopij en foto's voor Vers van 't Vat 7/80 dienen uiterlijk 23 juli a.s. binnen te zijn. 2

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1980 | | pagina 2